Skoči na glavno vsebino

Eko šola-Ökoiskola

Program dela EKO šole za šolsko leto 2016/2017 –

                 Az ökoiskola programja a 2016/2017-es tanévben

 

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med učenci.

Skozi dejavnosti v programu učenci vplivajo tudi na obnašanje odraslih ter spreminjajo njihove vzorce ravnanja. V Ekošoli uresničujemo naslednja načela:

 • varovanje zdravja, izgradnja medsebojnih odnosov ter skrb za okolje in naravo,
 • okoljska vzgoja je sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v izobraževalnem programu,
 • naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti,
 • vrednostni cilji so sestavni del življenja šole,
 • dejavnosti mladih so odraz ustvarjalnosti, novih idej in konkretnih akcij oziroma projektov,
 • vzgojno delo znotraj šole je celovito in povezano z lokalno skupnostjo,
 • prihodnost je v povezovanju mladih med državami Evrope in sveta.

Cilji programa Ekošole:

 • vzgoja otrok, da skrb za okolje in naravo postane del življenja – felelősségteljes viszony kialakítása a természet és az embertársak iránt,
 • uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost,
 • učinkovita raba naravnih virov (voda, energija) – a természeti erőforrások hatékony használata,
 • povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi – környezetvédelmi kérdések összekapcsolása gazdasági és szociális kérdésekkel,
 • razvijati pozitivne medsebojne odnose – a pozitív egymásközti viszonyok fejlesztése,
 • vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju,
 • povezovati se z lokalno skupnostjo – kapcsolatot teremteni az önkormányzattal
 • zmanjšanje uživanja sladke in slane hrane v šoli – az édes és sós ételek fogyasztásának csökkentése az iskolában,
 • zmanjšanje količine odpadkov – a hulldék mennyiségének csökkentése.

 

Izvajalci projektov in dejavnosti – A projektek és tevékenységek kivitelezői

EKO šola je način življenja in vzgoja za trajnostni razvoj, zato so v dejavnosti EKO šole vključeni vsi učenci in učitelji naše šole. Vsak učenec se v dejavnost vključi po svojih zmožnostih in v okviru dejavnosti svojega razreda.

 

Projekti – Projektek:

 •  EKOKVIZ OŠ
 •  EKOPAKET (zbiranje in ustvarjanje iz odpadne KEMS)
 •  LIKOVNO USTVARJANJE (likovno ustvarjanje na razpisane teme)

 

OZAVEŠČEVALNE IN ZBIRALNE AKCIJEFIGYELEMFELKELTŐ KAMPÁNYOK, GYŰJTŐAKCIÓK:

 • zbiranje odpadnih tonerjev, kartuš in trakov – hulladék tintapatron, toner gyűjtése,
 • zbiranje odpadnih baterij – hulladék elem gyűjtése,
 • zbiranje papirja – hulladék papír gyűjtése,
 • zbiranje pokrovčkov – kupakgyűjtés,

 

Ostale dejavnosti – Egyéb tevékenységek:

 • tradicionalni slovenski zajtrk – hagyományos szlovén reggeli
 • urejanje EKO kotička – az ÖKO-sarok rendezése,
 • skrb za urejeno okolico šole – gondoskodás az iskola rendezett környezetéről,
 • posaditev »našega drevesa« prvošolcev – az »elsősök fája« ültetése,
 • sodelovanje v aktualnih projektih, ki jih razpiše nacionalna EKO šola med šolskim letom – közreműködés az aktuális projektekben.
 • dan brez avtomobila
 • Čistilna akcija – tisztítóakció
 • Ekobranje za ekoživljenje (literatura z ekološko tematiko)- öko olvasási jelvény

 

 

Ekošola bogati čustvene vezi otrok in mladih do narave. Uči jih spoštovati drugačnost in ceniti naravne dobrine. Učencem in učiteljem daje priložnost, da znanje, ki ga pridobijo pri pouku, uporabijo v vsakdanjem življenju v šoli in izven nje. Za izpeljavo ciljev okoljskega izobraževanja izbira zanimive metode dela ter učencem pomaga uporabiti znanje, ki so ga osvojili pri pouku, za reševanje vsakdanjega življenja.

Dostopnost