Skoči na glavno vsebino

Izbirni in neobvezni izbirni predmeti – Kötelező és nem kötelező választható tantárgyak

 IZBIRNI IN NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI – KÖTELEZŐ ÉS NEM KÖTELEZŐ  VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK

V zadnjem vzgojno izobraževalnem obdobju 9-letne osnovne šole si učenci sami izberejo največ tri ure oz. najmanj dve uri izbirnih predmetov. Vsak učenec si lahko izbere predmete na podlagi svojih interesov in sposobnosti. Učenci si torej izberejo dve uri izbirnih predmetov tedensko, lahko tudi tri, če s tem soglašajo njihovi starši. Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo, so lahko oproščeni izbirnih predmetov.

A kilencéves általános iskolák utolsó nevelési-oktatási időszakában a tanulók legfeljebb három órát választanak, illetve legalább két órát a választható tantárgyakból. Minden tanuló az érdeklődése és képességei alapján választhat tantárgyakat. A tanulók ezért hetente két órát választanak a választható tantárgyak közül, de hármat is lehet, amennyiben a szüleik beleegyeznek. A zeneiskolába járó tanulók mentesülhetnek a választható tantárgyak alól.

V šolskem letu 2023/2024 smo na podlagi prijav učencev oblikovali naslednje izbirne

predmete/ A 2023/24-es tanévben a tanulók bejelentkezései alapján a következő

választható tantárgyakat alkottuk:

Predmet TantárgyŠt. učencev Tanulói létszámŠt. skupin A csoportok számaŠt ur tedensko Heti óraszám
Angleščina I /i/ Angol I /i/812
Angleščina II /i/ Angol  II /i/712
Angleščina III /i/ Angol III /i/1112
Likovno snovanje /i/ Képzőművészeti tervezés /i/1011
Šport za sprostitev/i/ Szabadidősport /i/711
Obdelava gradiv: kovine /i/ Anyagok feldolgozása: fém /i/411

V drugem in tretjem vzgojno izobraževalnem obdobju lahko učenci izberejo dve uri

neobveznih izbirnih predmetov, v prvem razredu pa neobvezni prvi tuji jezik, ni pa nujno.

A második és a harmadik oktatási időszakban a tanulók két órát választhatnak a

nem kötelező választható tantárgyakból, az első osztályban pedig a nem kötelező

első idegen nyelvet, de nem feltétlenül.

Na podlagi prijav smo oblikovali naslednje skupine/ A bejelentkezések alapján a

következő csoportokat hoztuk létre:

Predmet TantárgyŠt. učencev Tanulói létszámŠt. skupin A csoportok számaŠt ur tedensko Heti óraszám
NIP – Prvi tuji j. – Nemščina Első idegen nyelv – Német812
NIP – Tehnika NVT – Technika911
NIP – Angleščina, 4.-6. r. NVT – Angol nyelv1212
NIP – Angleščina, 7.-9. r. NVT – Angol nyelv512
Dostopnost