Kontakt:02/578-84-30
 

Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:

 • predlaga nadstandardne programe,
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
 • daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu,
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 • voli predstavnike v svet šole,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Svet staršev je posvetovalni organ ravnatelja in je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku oddelka. V svetu staršev so tudi predstavniki staršev vrtca.

V šolskem letu 2019/2020 so predstavniki posameznih oddelkov naslednji starši:

 1. razred: Matija Car
 2. razred: Esti Car Magdič
 3. razred: Klaudija Vegi Jež
 4. razred: Jana Laslo
 5. razred: Brigita Klujber Varga
 6. razred: Gregor Varga
 7. razred: Mojca Rožman Nagy
 8. razred: Franc Vuk
 9. razred: Romana Černi-Sep

Vrtec – oddelek 1. st. obdobja:

Vrtec – oddelek 2. st. obdobja:

Vrtec – kombinirani oddelek: