Skoči na glavno vsebino

Poklicna orientacija – Pályaválasztási tájékoztató

Pomembni datumi ob vpisu učencev v srednje šole v šolskem letu 2022/2023

Pomembni datumi – Fontos dátumok

Posredovanje podatkov o učencih zaključnih razredov OŠ14.1. 2022
Razpis učnih in vajeniških mest→ 20. 1.
Objava Razpisa za vpis v SŠ (spletna stran MIZŠ)21.1.
Seznanjanje učencev in staršev z vsebinami in glavnimi značilnostmi Razpisa (pred informativnimi dnevi)→ 10. 2.  
Informativna dneva v srednjih šolah in dijaških domovih11. in 12.2.
Prijava za opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju vpisnega pogoja2.3.  
Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnih pogojev za športne oddelkemed 11. in 21.3.
Posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih→ 28.3.
Prijavljanje za vpis v SŠ za šol. leto 2022/2023 4.4.
Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v SŠ (MIZŠ)8.4. do 16. ure
Javna objava sprememb obsega vpisa (zmanjšanja) in stanja prijav→ 18. 4.
Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ25. 4.
Vnos podatkov o stanju prijav na dan 22.4.→ 26. 4.
Javna objava omejitev vpisa  (MIZŠ)24.5.
Vnos podatkov o stanju prijav na dan 20.5.→ 26. 5.
Obveščanje kandidatov o omejitvah vpisa→ 27. 5.
NPZ – redni rok (SLJ/MAJ, MAT, ŠPO)4.,6. in 10.5.
RIC omogoči učencem, šolam in staršem dostop do ovrednotenih preizkusov in izpisov dosežkov učencev; ravnatelj omogoči vpogled  v ovrednotene preizkuse in dosežke NPZ; uveljavljanje pravic učencev do poizvedbe31.5. – 2.6.
RIC posreduje šolam spremembe dosežkov učencev (po poizvedbah)10.6.
Razdelitev obvestil o dosežku15.6.
Vnos zaključnih ocen učencev 9.r. 14.6. do 12.ure
Razdelitev zaključnih spričeval  učencem15.6.
Prinašanje dokumentov za vpis na SŠ vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopkamed 16. in 21.6. do 14. ure
Objava rezultatov 1. kroga, seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu, z možnostmi v 2. krogu in razdelitev ustreznih gradiv→ 21.6. do 15. ure
Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka (MIZŠ)→ 21.6.  do 16.ure
Prijava kandidatov za 2. krog izbirnega postopka→ 24.6. do 15.ure
Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka→ 30. 6. do 15.ure
Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka→ 1.7. do 14.ure
Objava prostih mest za vpis (MIZŠ)→ 4. 7. do 15.ure
Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta→ 31.8.

MIZŠ Vpis v srednjo šolo https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

Moja izbira  https://www.mojaizbira.si/

Slovenske srednje šole  https://slovenskesrednjesole.si/

Ena izmed nalog OŠ je, da vsakemu učencu, ki se pripravlja na nadaljnje izobraževanje in vstop v svet dela, pomaga. Šola to nalogo prevzema znotraj poklicne orientacije, v kateri sodelujejo vsi strokovni delavci. Cilj aktivnosti je učencem pomagati pri odgovorni odločitvi, o njihovi poklicni poti. V proces poklicne orientacije so vključeni učenci, učitelji, starši. Koordinator in izvajalec aktivnosti je šolska svetovalna služba.

Az általános iskola egyik feladata minden továbbtanulásra készülő és a munka világába bekerülő tanuló segítése. Az iskola ezt a feladatot a pályaorientáció keretében vállalja, amelyben minden szakember részt vesz. A tevékenység célja, hogy segítse a tanulókat felelős döntés meghozatalában karrierjükről. A diákokat, a tanárokat és a szülőket bevonják a pályaorientációs folyamatba. A tevékenységek koordinátora és szolgáltatója az iskolai tanácsadási szolgáltat.

V okviru poklicne orientacije na šoli se povezujemo tudi z zunanjimi institucijami (Zavod za zaposlovanje, srednje šole, Pomurska gospodarska zbornica, …).

Program poklicne orientacije, ki ga izvajamo, zajema številne dejavnosti za učence in starše:

A pályaválasztási tanácsadás keretében iskolánk külső intézményekkel is kapcsolatot tart (Foglalkoztatási Intézet, középiskolák, Muravidéki Kereskedelmi Kamara,…).

Az iskolánk által vezetett pályaorientációs program számos tevékenységet tartalmaz a tanulók és a szülők számára:

Dejavnosti za starše:

 • roditeljska sestanka:

– september: izbira poklica, poklicni interes, predstavitev srednješolskih programov, novosti, naše aktivnosti, informacije na spletu,

              – januar/februar: razpis, omejitev vpisa, izbirni postopek, štipendiranje,

 • individualni svetovalni razgovori s šolsko svetovalno delavko in razredničarko,
 • tržnica poklicev – december,
 • informativna dneva v mesecu februarju, obisk srednje šole – učenec in starši.

Dejavnosti za učence:

 • ponovitev dejavnikov izbire poklicne poti,
 • predstavitev spletnega mesta  www.mojaizbira.si  ter drugih spletnih mest, ki obsegajo najpomembnejše informacije o poklicih in izobraževanju, srednjih šolah in štipendijah, 
 • delo na računalniškem programu »Kam in kako«,
 • razredniške ure – informiranje o sistemu šolanja, možnostih, zahtevnostjo srednjih šol, predmetniki ipd.,
 • izpolnjevanje vprašalnika o poklicni poti,
 • tržnica poklicev,
 • individualni razgovori z učenci,
 • informativna dneva na srednjih šolah,
 • izpeljava postopka prijavljanja za VPIS v srednje šole,
 • pomoč učencem pri morebitnih preusmeritvah,
 • svetovanje.

Udeleževali se bomo tudi ponujenih predstavitev poklicev glede na interes učencev. Tržnica poklicev in ostale predstavitve poklicev se bodo izvajale glede na epidemiološko stanje v državi.

Tevékenységek a szülők számára:

 •  két szülői értekezlet:

– szeptember: szakmaválasztás, szakmai érdeklődés, középiskolai programok bemutatása, újdonságok, tevékenységeink, interneten elérhető információk,

– január/február: felhívás, beiratkozás korlátozása, kiválasztási eljárás, ösztöndíj,

 •  egyéni tanácsadói megbeszélés az iskolai tanácsadóval és az osztályfőnökkel,
 •  szakmabörze – decemberben,
 •  nyílt napok februárban, középiskolák látogatása – tanulók és szülők részére.

Tevékenységek a tanulók számára:

 • a pályaválasztási tényezők megismétlése,
 • a www.mojaizbira.si és más honlapok bemutatása, amelyek a szakmákkal és oktatással, a középiskolákkal és az ösztöndíjakkal kapcsolatos legfontosabb információkat tartalmazzák,
 • “Hol és hogyan” számítógépes programmal való munka,
 • osztályfőnöki órák – információk az iskolarendszerről, lehetőségekről, a középiskolák összetettségéről, tantervekről stb.,
 • pályaválasztási kérdőív kitöltése,
 • szakmabörze,
 • egyéni interjúk tanulókkal,
 • nyílt napok középiskolákon,
 • a középiskolai bejelentkezés eljárásának végrehajtása,
 • segítségnyújtás tanulóknak esetleges eltérítésekben,
 • tanácsadás.

Részt veszünk a szakmák felajánlott bemutatóin is a hallgatók érdeklődésének megfelelően. A szakmbörzét és a szakmák egyéb bemutatóit az ország járványügyi helyzetének megfelelően fogják lebonyolítani.

Dostopnost