Skoči na glavno vsebino

Proaktivne in preventivne dejavnosti

Proaktivne in preventivne vzgojne dejavnosti naše šole izhajajo iz vrednot, vzgojnih načel, vizije naše šole in ciljev osnovne šole ter potreb naših učencev, staršev in okolja. Z načrtovanjem in izvajanjem teh dejavnosti želimo oblikovati takšno šolsko okolje, v katerem bi učenci uspešno zadovoljevali temeljne telesne, duševne, socialne in duhovne potrebe, kjer bi razvijali pozitivno samopodobo, samostojnost in čut za odgovornost.

Tematsko usmerjene vzgojne dejavnosti šola izvaja v okviru:

 • ur rednega pouka (ustvarjanje dobre razredne klime in sprotno in učinkovito reševanje problemov, za reševanje težjih problemov povezava s šolsko svetovalno službo);
 • ur razrednih skupnosti oz. šolska skupnost (obravnava vprašanj, povezana s pravicami in dolžnostmi učencev);
 • interesne dejavnosti (kvalitetnega preživljanja prostega časa),
 • dnevi dejavnosti (namenjeni tudi vzgojnim tematikam),
 • projekt Gibanje in zdravje,
 • slovenska mreža zdravih šol (izvaja preizkušene programe za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše),
 • ostalega projektnega dela (ozaveščanje, razvijanje veščin oz. znanj),
 • skrinjice zaupanja (anonimno reševanje problemov, predlogi, pohvale,…).

Iskolánk proaktív és megelőző oktatási tevékenysége iskolánk értékein, nevelési elvein, jövőképén és az általános iskola céljain, tanulóink és szüleik, valamint a környezet igényein alapul. E tevékenységek megtervezésével és megvalósításával olyan iskolai környezetet szeretnénk létrehozni, amelyben a tanulók sikeresen teljesítenék az alapvető testi, szellemi, társadalmi és lelki szükségleteket, ahol pozitív önképet, önállóságot és felelősségtudatot alakítanának ki.

Az iskola tematikus orientált oktatási tevékenységet folytat az alábbiak keretein belül:

– a rendszeres tanórák belül (jó tantermi légkör megteremtése, azonnali és hatékony

  problémamegoldás, nehezebb problémák megoldására az iskolai tanácsadó

  szolgálat nyújt segítséget);

– az osztályfőnöki órák vagy az iskolai közösség tanácsai belül (a tanulók jogaival és

  kötelességeivel kapcsolatos kérdések kezelése);

– szakkörök belül (minőséges szabadidőtöltés),

– tevékenységi napokon belül (oktatási témákra is szánt tanórák),

– Mozgás és egészség projekt,

– szlovén egészséges iskolák hálózata (az egészségfejlesztés érdekében kipróbált

  programokat hajt végre a fizikai, mentális, szociális és környezeti egészség

  területén a tanulók, a tanárok és a szülők számára),

– egyéb projektmunka (figyelemfelkeltés, készségek vagy ismeretek fejlesztése),

– bizalmi dobozok (névtelen problémamegoldás, javaslatok, dícséretek stb.).

Vsako šolsko leto načrtujemo prednostne preventivne dejavnosti za učence, v katere vključujemo tudi zunanje sodelavce:

 • vzgoja za zdravje in  zobno preventivo preko Zdravstvenega doma Lendava,
 • preventivne dejavnosti v sodelovanju s policijo (prometna varnost),
 • preventivne dejavnosti na  področju odraščanja: šolska svetovalna služba in Zdravstveni dom Lendava (npr. motnje prehranjevanja, depresija, droge, spolnost, itd. oz. predavanja, delavnice, projekt Brez izgovora Slovenija,…),
 • varna raba interneta,
 • požarno varnost (PGD Dobrovnik).

Minden tanévben elsőbbséggel rendelkező megelőző tevékenységeket tervezünk a tanulók számára, amelyek külső munkatársakat is magukba foglalnak:

– egészségügyi és fogászati megelőző oktatás a lendvai egészségház

  közreműködésével,

– megelőző tevékenységek a rendőrséggel együttműködve (közlekedésbiztonság),

– megelőző tevékenységek a felnövekedés területén: az iskolai tanácsadó szolgálat

  és a lendavai egészségház (pl. étkezési rendellenességek, depresszió,

  kábítószerek, szexuális nevelés stb., illetve előadások, műhelyek, No excuse

  Slovenia projekt,…),

– biztonságos internethasználat

– tűzbiztonság (Dobronaki Önkéntes Tűzoltó Egyesület).

Dostopnost