Kontakt:02/578-84-30
 

Proaktivne in preventivne dejavnosti

Proaktivne in preventivne vzgojne dejavnosti naše šole izhajajo iz vrednot, vzgojnih načel, vizije naše šole in ciljev osnovne šole ter potreb naših učencev, staršev in okolja. Z načrtovanjem in izvajanjem teh dejavnosti želimo oblikovati takšno šolsko okolje, v katerem bi učenci uspešno zadovoljevali temeljne telesne, duševne, socialne in duhovne potrebe, kjer bi razvijali pozitivno samopodobo, samostojnost in čut za odgovornost.

Tematsko usmerjene vzgojne dejavnosti šola izvaja v okviru:

 • ur rednega pouka (ustvarjanje dobre razredne klime in sprotno in učinkovito reševanje problemov, za reševanje težjih problemov povezava s šolsko svetovalno službo);
 • ur razrednih skupnosti oz. šolska skupnost (obravnava vprašanj, povezana s pravicami in dolžnostmi učencev);
 • interesne dejavnosti (kvalitetnega preživljanja prostega časa),
 • dnevi dejavnosti (namenjeni tudi vzgojnim tematikam),
 • projekt Gibanje in zdravje,
 • slovenska mreža zdravih šol (izvaja preizkušene programe za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše),
 • ostalega projektnega dela (ozaveščanje, razvijanje veščin oz. znanj),
 • skrinjice zaupanja (anonimno reševanje problemov, predlogi, pohvale,…).

Iskolánk proaktív és megelőző oktatási tevékenysége iskolánk értékein, nevelési elvein, jövőképén és az általános iskola céljain, tanulóink és szüleik, valamint a környezet igényein alapul. E tevékenységek megtervezésével és megvalósításával olyan iskolai környezetet szeretnénk létrehozni, amelyben a tanulók sikeresen teljesítenék az alapvető testi, szellemi, társadalmi és lelki szükségleteket, ahol pozitív önképet, önállóságot és felelősségtudatot alakítanának ki.

Az iskola tematikus orientált oktatási tevékenységet folytat az alábbiak keretein belül:

– a rendszeres tanórák belül (jó tantermi légkör megteremtése, azonnali és hatékony

  problémamegoldás, nehezebb problémák megoldására az iskolai tanácsadó

  szolgálat nyújt segítséget);

– az osztályfőnöki órák vagy az iskolai közösség tanácsai belül (a tanulók jogaival és

  kötelességeivel kapcsolatos kérdések kezelése);

– szakkörök belül (minőséges szabadidőtöltés),

– tevékenységi napokon belül (oktatási témákra is szánt tanórák),

– Mozgás és egészség projekt,

– szlovén egészséges iskolák hálózata (az egészségfejlesztés érdekében kipróbált

  programokat hajt végre a fizikai, mentális, szociális és környezeti egészség

  területén a tanulók, a tanárok és a szülők számára),

– egyéb projektmunka (figyelemfelkeltés, készségek vagy ismeretek fejlesztése),

– bizalmi dobozok (névtelen problémamegoldás, javaslatok, dícséretek stb.).

Vsako šolsko leto načrtujemo prednostne preventivne dejavnosti za učence, v katere vključujemo tudi zunanje sodelavce:

 • vzgoja za zdravje in  zobno preventivo preko Zdravstvenega doma Lendava,
 • preventivne dejavnosti v sodelovanju s policijo (prometna varnost),
 • preventivne dejavnosti na  področju odraščanja: šolska svetovalna služba in Zdravstveni dom Lendava (npr. motnje prehranjevanja, depresija, droge, spolnost, itd. oz. predavanja, delavnice, projekt Brez izgovora Slovenija,…),
 • varna raba interneta,
 • požarno varnost (PGD Dobrovnik).

Minden tanévben elsőbbséggel rendelkező megelőző tevékenységeket tervezünk a tanulók számára, amelyek külső munkatársakat is magukba foglalnak:

– egészségügyi és fogászati megelőző oktatás a lendvai egészségház

  közreműködésével,

– megelőző tevékenységek a rendőrséggel együttműködve (közlekedésbiztonság),

– megelőző tevékenységek a felnövekedés területén: az iskolai tanácsadó szolgálat

  és a lendavai egészségház (pl. étkezési rendellenességek, depresszió,

  kábítószerek, szexuális nevelés stb., illetve előadások, műhelyek, No excuse

  Slovenia projekt,…),

– biztonságos internethasználat

– tűzbiztonság (Dobronaki Önkéntes Tűzoltó Egyesület).