Skoči na glavno vsebino

Narodnostni program – Nemzetiségi program

A DOBRONAKI KÁI VÍZIÓJA: OKTATNI ÉS NEVELNI

A nemzetiségi program az iskola évi tervének a része. A program tevékenységei egybefonódnak és a 2021/2022-es tanévben kitűzött az elsőbbségi és egyéb feladatokból indulnak ki.

Elsőbbségi feladatok:

 • digitális műveltség és az IKT használata a tanításhoz
 • tanárok és tanulók képzése a távoktatás lebonyolításához
 • megfelelő, digitálisan támogatott tanulási környezet kialakítása

Egyéb kitűzött feladatok:

 • A szlovén és a magyar nyelv gondozása.
 • Az oktatási munka minőséges teljesítése.
 • Optimális munkaszervezés és a csapat összehangolt működése.
 • Szakemberek oktatása és továbbképzése.
 • Az oktatási munka jó tárgyi feltételeinek fenntartásának gondozása.
 • A tanulók oktatása a kölcsönös tolerancia és mások iránti tisztelet, a másokkal való együttműködés iránt.
 • A szülőkkel való együttműködés már kialakult formáinak elmélyítése.
 • A tanulók és az iskola minden dolgozójának jóléte.
 • A  környezettel való aktív együttműködés.

A MAGYAR NYELV MINT ANYANYELV OKTATÁSA

A magyar nyelv mint anyanyelv tantárgy a muravidéki  kétnyelvű általános iskolákban közismereti tantárgy, amelynek alapvető célja a magyar anyanyelvű tanulók anyanyelvi kifejezőkészségének fejlesztése, az anyanyelvi kultúra és irodalmi műveltség megalapozása és gazdagítása. A tantárgy célja továbbá felkészíteni a tanulókat az anyanyelven való továbbtanulásra, az életehosszig tartó tanulásra, a munkaerőpiacon való eredményes boldogulásra, szükség esetén pályamódosításra.

A tantárgy ápolja és hagyományozza az anyanyelvi örökséget. Tudatosítja a magyar nyelv különleges helyzetét, azt, hogy a magyar nyelv a Szlovén Köztársaságban a Muravidék nemzetiségileg vegyesen lakott területén a szlovén nyelvvel egyenrangú hivatalos nyelv, az itt élő magyarok anyanyelve, a Magyar Köztársaság államnyelve, az Európai Unió egyik hivatalos nyelve.

A nyelvi és irodalmi nevelés a tantárgyon belül szétválaszthatatlan egységben valósul meg a nem művészi és a művészi szövegek befogadása, olvasása, szóbeli és írásbeli alkotása révén.

A tantárgy általános céljai (A magyar nyelv mint anyanyelv tantervéből):

1. A tanulókban erősödik pozitív viszonyuk az anyanyelvükhöz, tudatosulnak bennük az anyanyelv különböző szerepei az élet különböző színterein, külön hangsúllyal az iskolai életben betöltött ismeretszerzési funkción

2. A tanulók különbséget tesznek a köznyelv, illetve a regionális köznyelv, valamint a nyelvjárásuk között.

3. A tanulók elsajátítják a társas-társadalmi tevékenységhez, együttműködéshez szükséges nyelvi és kommunikációs képességeket, a szó- és írásbeli önkifejezés szabályait, a körülményeknek és a mindenkori szituációnak megfelelő kulturált nyelvi magatartást.

4. A tanulók fejlesztik különböző nem művészi szövegek befogadásának és alkotásának készségét.

5. A tanulók irodalmi szövegeket olvasva, azokról beszélgetve, azokat elemezve olvasókká válnak.

A MAGYAR MINT MÁSODIK NYELV OKTATÁSA

A tantárgy keretében nemcsak nyelvet oktatunk, hanem művelt nyelvhasználót nevelünk, aki természetes állapotként éli meg a muravidéki mindennapok nyelvi és kulturális sokszínűségét, és ezáltal toleranciát tanul más nyelvekkel, kultúrákkal és népekkel szemben.

A tantárgy keretében elsősorban kommunikatív nyelvoktatás folyik, a készségterületek hangsúlyos fejlesztésével. Emellett a tanulók betekintést nyernek a magyar irodalomba, kultúrába és történelembe.

A tantárgy általános céljai (A magyar nyelv mint második nyelv tantervéből):

 1. A tanulók pozitív viszonyt alakítanak ki a magyar nemzetiség nyelve és kultúrája iránt.
 2. A tanulók haladó szinten elsajátítják a köznyelvet.
 3. A tanulók elsajátítják a társas-társadalmi tevékenységekhez, elsősorban a mindennapi élethez, a magyar nyelven folyó tanuláshoz szükséges nyelvi kommunikációs képességet, a kulturált nyelvi magatartást.
 4. A tanulók fejlesztik együttműködési készségüket, nyelvtanulási stratégiájukat.
 5. A tanulók magyar irodalmi művekkel ismerkednek, betekintést nyernek a magyar kultúrába.                                     

A magyar nyelv oktatása osztályokra és évi órakeretre lebontva:

 1.o.2.o.3.o.4.o.5.o.6.o.7.o.8.o.9.o.
MAGYAR NYELV MINT ANYANYELV/ ÓRASZÁM  6  6  6  5  5  5  4  3, 5  4, 5
MAGYAR NYELV MINT MÁSODIK NYELV/ ÓRASZÁM  3  4  4  5  5  5  5  3,5  4,5
MAGYAR NYELV – EGYIDEJŰ ÍRÁS ÉS OLVASÁSTANÍTÁS/ ÓRASZÁM  5  5,5  5  /  /  /  /  /  /

A MAGYAR NYELV MINT TANNYELV ALKALMAZÁSA

A Kivitelezési utasításokkal összhangban az iskola több tantárgy esetében heti egy órában, vagy egy tantárgy keretében az óratervben előírt teljes  óraszámban nyelvi tancsoportokat hozhat létre.

Iskolánkban a 2021/2022–es tanévben a következő tantárgyaknál és osztályokban oktatunk nyelvi tancsoportokban:

SorszámTANTÁRGYOSZTÁLYNYELVI TANCSOPORT
1.TERMÉSZETTUDOMÁNY ÉS TECHNIKA,  MATEMATIKA4.Teljes óraszámban
2.TÖRTÉNELEM6.Teljes óraszámban
3.TERMÉSZETTUDOMÁNY TÖRTÉNELEM7.Teljes óraszámban
4.TÖRTÉNELEM9.Teljes óraszámban

A magyar nyelvi tancsoportokban a tanítás többnyire magyar nyelven folyik (MNY/80, SZNY/20). A tanulók szüleikkel együtt döntenek a nyelvi tancsoportok mellett.

A TANKÖNYVEKKEL TÖRTÉNŐ ELLÁTÁS

A magyar nyelv mint anyanyelv oktatásához szükséges tankönyveket idén is a budapesti Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (1143 Budapest, Szobránc utca 6-8.) biztosítja.

A magyar nyelv mint második nyelv oktatásához a tankönyvek a SzK Oktatási Intézetétől állnak a tanulók rendelkezésére.

Úgy a tanulók, mint a pedagógusok számára a tankönyvcsomagok a Dobronak Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség jóvoltából költségmentesek.


MAGYAR  NYELVI  TOVÁBBKÉPZÉSEK  A  SZK  OKTATÁSI  INTÉZETE  MURASZOMBATI  EGYSÉGE  SZERVEZÉSÉBEN, A MPE–VEL KARÖLTVE

Ssz.A TOVÁBBKÉPZÉS CÍMEÓRASZ.PEDAGÓGUSIDŐPONTHELYSZÍN
  1. 6.Magyar nyelvi tanulmányi csoportok16Osztálytanítók, magyartanárok2021. augusztus szeptember  Göntérháza Lendva online
2.Pedagógus „töltőállomás” – Tanévkezdő online előadássorozat8Minden pedagógus2021. szeptember 22., 23., 25.online
  3. 3.FIATALOK AZ ONLINE TÉRBENosztálytanítók, magyartanárok2021. november  
  4. 4.PREVENCIÓ – TANULÁSI PROBLÉMÁK MEGELŐZÉSE ÓVODÁSKORBANovodapedagógusok, fejlesztő és gyógypedagógusok2021. oktober-november 
5.JEZIKOVNE IGRE PRI POUČEVANJU MADŽARŠČINE KOT DRUGEGA JEZIKA / NYELVI JÁTÉKOK A MAGYAR MINT MÁSODIK NYELVI ÓRÁN magyartanárok, akik a magyar nyelv mint második nyelvet tanítják2022. januar   
6.TANULÁSTECHNIKA ALSÓ TAGOZATON osztálytanítók, óvodapedagógusok2022. februar 

A TOVÁBBKÉPZÉSEK EGYEZTETÉSE FOLYAMATBAN VAN.

A NEMZETISÉGI PROGRAMOT SEGÍTŐ SZAKKÖRÖK

A magyar identitás megőrzését segítő szakkörök céljai:

 • a magyar nyelv és kultúra ápolása,
 • szellemi, tárgyi és építészeti örökségünk megismerése,
 • az anyanyelven törénő művészi tartalmak befogadása,
 • a magyar néptánc és a magyar zene  elmélyítése,
 • vetélkedőkre, pályázatokra való felkészülés,
 • „szavalói” sikerélmény biztosítása,
 • az olvasóvá nevelés folytatása,
 • könyvtár-használat tanulása,
 • az ünnepélyek verssel, műsorral való támogatása,
 • gyerekek élmény- és fantáziavilágának; tér, forma és színképzetének szabad önkifejezése,
 • különbözõ kézműves technikák megismerése, természetes anyagokkal való munkavégzés, a gyermekek kreatív ötleteinek megvalósítása,
 • a gyerekek kreativitásának, kézügyességének, képzelőerejének fejlesztése,  
 • helyi nemzeti kincsünk feltárása és átmentése (a hetési minták elsajátítása),
 • a gyerekek szöveg-, a beszéd- és a viselkedéskultúrájának fejlesztése.

Külső szakemberek bevonása a szakköri  munkába

Az iskolánkban  folyó  szakköri munkához  továbbra  is igényeljük a külső szakemberek bevonását, melyek biztosításában a lendvai MNMI van segítségünkre.

 • Kardos Endre (népzeneoktatás)
 • Dányi József (citeraoktatás)
 • Horváth Csaba (kézművesség, agyagozás)
 • Toplak Alenka (néptáncoktatás)
SorszámA SZAKKÖR NEVEVEZETŐ PEDAGÓGUS/SZAKEMBERÉVI ÓRAKERET
1.RAJZSZAKKÖRŠabjan Betti35  
2.FAZEKAS SZAKKÖRHorváth Csaba  35
3.  CITERA /Kis és nagy csoport/  Dányi József60
  4.ÉNEKKARGyörek Mojca  70
  5.MAGYAR IRODALMI ÉS DRÁMA SZAKKÖRŠtampah Miha  30  
6.  HAGYOMÁNYŐRZŐ SZAKKÖR  Toplak Alenka35

A DOBRONAK KÖZSÉGI MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI NEMZETI KÖZÖSSÉGGEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS:

 • Anyagi támogatás a Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség részéről,
 • Közös rendezvények az iskolában és a község területén,
 • Kézműves műhelymunkák a Dobronoki György-házban,
 • Hímestojás kiállítás.

VETÉLKEDŐK, VERSENYEK ÉS PÁLYÁZATOK  

A magyar jellegű vetélkedők és pályázatok szervezésében továbbra is partnerünk a SzK Oktatási Intézete, az Emberi Errőforrás Minisztériuma a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Magyarország Főkonzulátusa, a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ, a Dobronak Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség, a Muravidéki Pedagógusok Egyesülete, valamint a nemzetiségi sajtó és média.

Valamennyi partnerintézménnyel a jó közreműködést és kapcsolatot a jövőben is szorgalmazzuk.

 

  Ssz.  VETÉLKEDŐK    IDŐPONT  HELYSZÍN  
  1.  Szúnyogh Sándor fogalmazási verseny  2021. október 13.Dobronaki KÁI  
  2.  Muravidéki szavalóverseny    2021. október 18-22   2021. 12. 8. és 9.Dobronaki KÁI   Hosszúfalu, faluotthon
  3.  Történelmi  vetélkedő  2021. november 23.  Pártosfalvi KÁI  
  4.  Képzőművészeti pályázat Zala György emlékére   (A LKMNÖK szervezésében)  2022. januárDobronaki KÁI    
5.  Petőfi Sándor tanulmányi verseny   – iskolai  forduló   – országos forduló  2022. február 23.   2022. április 9.  Dobronaki KÁI   Kétnyelvű Középiskola, Lendva
   A MAGYAR NYELV NAPJA  2021. november 10.  Dobronaki KÁI  

 

 

ALKALMI RENDEZVÉNYEK, MŰSOROK, SZEREPLÉSEK

Az iskola tanulói, valamint a magyar irodalmi szakkör tagjai szerepelnek minden iskolai és helyi rendezvényen. Ilyen jellegű rendhagyó rendezvények:

SorszámRENDEZVÉNYIDŐPONT  HELYSZÍN  
1.Tanévnyitó2021. szeptember 1.  Dobronaki KÁI  
  2.  Deák- nap  2021. október 10.  Zsitkóci faluotthon  
3.Márton-napi rendezvény2021. november 7.  Dobronoki György-ház
4.Idősebb polgárok találkozója/Télapóvárás  2021. december 11.  Dobronak, faluotthon
5.Idősebb polgárok találkozója/Télapóvárás2021. december 4 és 5.  Strehovci, Zsitkóci faluotthon  
6.Dobronak község ünnepe2021. december 13.  Dobronak, faluotthon
7.Karácsonyi-évbúcsúztató műsor  2021. december 23.  Dobronaki KÁI  
8.Magyar Kultúra Napja /alkalmi kiállítás/2022. január 22.  Dobronaki KÁI  
9.Magyar Nemzeti Ünnep2022. márciusDobronaki KÁI Dobronak, faluotthon  
  10.  Anyák napja  2022. március 8.  Dobronak, faluotthon
11.Tanévzáró2022. június 24.  Dobronaki KÁI  

A GYEREKEK SZÖVEG-, A BESZÉD- ÉS A VISELKEDÉSKULTÚRÁJÁNAK FEJLESZTÉSE:

 

 

TANULMÁNYI KIRÁNDULÁSOK, LÁTOGATÁSOK:

 

JUTALOMKIRÁNDULÁS

A magyar jellegű vetélkedők legjobbjai idén is az MNMI jóvoltából könyvutalványban, a felsősök pedig egy jutalomkirándulásban is részesülnek.

A javasolt időpont a 2021/22-es tanévi jutalomkirándulásra 2022. tavasza. (amennyiben a vírushelyzet megengedi).

 

NYÁRI TÁBOROK AZ MNMI SZERVEZÉSÉBEN:

 • özépiskolások részére)

 

 

HAGYOMÁNYŐRZŐ TEVÉKENYSÉGEK

Az idei tanévben a hagyományőrző napot osztályonként tevékenységi napok keretében szervezzük meg. A hagyományőrző tevékenységeket a Kézművességek Házában és a Dobronaki György házban bonyolítjuk le az ottani szakemberek segitségével. Bízunk benne, hogy tanulóink számára ismét érdekes és vonzó műhelyfoglalkozásokat sikerül biztosítanunk.

EGYÉB PROGRAMOK (MNMI szervezésében):

 • november 13. – Magyar Nyelv Napja
 • március 15.  – az iskolák közös műsora
 • alkalmi rendezvények, színházi és bábszínházi előadások, amennyiben a vírushelyzet megengedi

EGYÉB PROGRAMOK (saját szervezésben):

 • október 6. – rendhagyó történelemóra,
 • október 23. –  rendhagyó irodalomóra.

AZ OKTATÁST KIEGÉSZÍTŐ PROGRAMOK

 1. A Lendva Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség a  2021/2022-es tanévben  a következő programokat, tevékenységeket kínálja:
  Sorszám  TEVÉKENYSÉG  IDŐPONT  HELYSZÍN
1.Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére szervezett rendezvény, valamint központi ünnepség  2022. március 15.  Lendva, Színház-és hangversenyterem
  2.ZALA GYÖRGY-EMLÉKNAP  2022. április első fele  Lendva, Színház-és hangversenyterem
  3.KÖLTÉSZET NAPJA (Rendhagyó irodalomóra)  2022. április első fele  Egyeztetés alapján.
 • A Muravidéki Pedagógusok Egyesülete a 2021/2022-es tanévben, a nemzetiségi program keretében, a következő tevékenységeket ajánlja:
 • Az előadások témájának és időpontjának eggyeztetése folyamatban van.

 

AZ ANYAORSZÁGGAL ÁPOLT KAPCSOLATOK

 1. Partneriskolánk:
 2. Apátistvánfalvi Kétnyelvű Általános Iskola,
 3. Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola,
 4. Rédics, Móra Ferenc Általános Iskola,
 5. Budapest, Kőbányai Harmat Általános iskola,
 6. Együttműködési terület: szakmai tapasztalatcsere, közös programok stb., amennyiben a vírushelyzet megengedi.
Dostopnost