Kontakt:02/578-84-30
 

Vizija šole – Az iskola víziója

POUČEVATI IN VZGAJATI

OKTATNI ÉS NEVELNI

  

Prioritetni nalogi   –   Elsőbbségi feladatok:

 • Vključujoča šola – Socialno in čustveno opismenjevanje za dobro vključenost vseh učencev
 • Spodbujanje zdravega življenjskega sloga
 • Spoštljivo in odgovorno obnašanje za varnost vseh na šoli

Druge zastavljene naloge, ki jih nadaljujemo iz prejšnjih let in so nujne za uresničevanje vizije šole ter odgovorno ravnanje vseh deležnikov šole.

 • Skrb za slovenski in madžarski jezik.
 • Kakovostno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela.
 • Optimalna organizacija dela ter usklajeno delovanje kolektiva.
 • Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev.
 • Skrb za ohranjanje dobrih materialnih pogojev za vzgojno izobraževalno delo.
 • Doseči odzivnost tistih staršev, katerih otroci imajo učne težave, težave z disciplino ali druga vedenjska odstopanja.
 • Vzgajati učence za medsebojno strpnost in spoštovanje drugačnih, za sodelovanje z drugimi.
 • Poglabljanje že utečenih oblik sodelovanja s starši.
 • Dobro počutje učencev in vseh zaposlenih na šoli.
 • Aktivno sodelovanje z okoljem.