Kontakt:02/578-84-30
 

Jeziki štejejo – A nyelvek számítanak

Glavni cilj projekta je ugotoviti, kateri dejavniki podpirajo in kateri zavirajo ustvarjanje podpornega učnega okolja za razvoj raznojezičnosti v slovenskem šolskem prostoru. Na podlagi podatkov ciljnih analiz in ugotovljenih spremenljivk bodo nastale smernice, ki bodo pomagale vzpostaviti raznojezičnosti naklonjeno izobraževalno okolje. Raznojezičnosti naklonjeni in njen razvoj spodbujajoči vzgojno-izobraževalni zavodi naj bi v projektu pridobili jezikovno izkaznico.

A projekt legfőbb célja az, hogy megállapítsa, mely tényezők segítik és melyek gátolják a többnyelvűséget (különbözőnyelvűséget) támogató tanulási környezet kialakítását a szlovén oktatási rendszerben. Az adatok elemzése és a megállapított változók alapján irányvonalak keletkeznek majd, amelyek segítenek kialakítani a többnyelvű oktatási környezetet. A többnyelvűséget és annak fejlődését támogató oktató-nevelő intézmények a projektben egy nyelvi igazolványt fognak kapni.