Kontakt:02/578-84-30
 

Starši

PROGRAM SODELOVANJA S STARŠI

A SZÜLŐKKEL VALÓ EGYŰTTMŰKÖDÉS PROGRAMJA

RODITELJSKI SESTANKI – SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK

  1. Seznanitev staršev z LDN vrtca in oddelka
  • Izvajalci: vzgojiteljice in ravnateljica
  • Čas: 15. 9. 2015
  • Izvajalci: vodja vrtca, strokovni delavci in ravnateljica
  1. Seznanitev staršev s potekom izvajanih dejavnosti
  • Čas: januar / februar 2016
  • Izvajalci: strokovni delavci vrtca
  1. Dogovori staršev o zaključni prireditvi (izlet), sestanek za starše novince
  • Izvajalci: strokovni delavci vrtca
  • Čas: maj, junij 2016

POGOVORNE URE – FOGADÓÓRÁK

POGLOBLJENI POGOVOR O OTROKU – ELMÉLYÜLT BESZÉLGETÉS A GYERMEKRŐL

Namen:

– Izmenjava informacij o otroku,

– seznanitev staršev o napredku otroka in vseh vidikih osebnostnega razvoja,

– ponujena možnost staršu, da se pogovori o svojem otroku (okt., febr.),

Čas: – vsak starš bi se naj udeležil pogovora vsaj dvakrat letno, po potrebi tudi večkrat,
Prostor: – prostori vrtca,
Izvajalci: – strokovni delavci oddelka.

PRILOŽNOSTNI INDIVIDUALNI RAZGOVORI – ALKALMI, EGYÉNI BESZÉLGETÉSEK

Namen: – Jutranja ali popoldanska izmenjava tekočih informacij o otroku,
Čas: – vsak dan,
Prostor: – izključno samo vrtec,
Izvajalci: – strokovni delavci vrtca.

Družabno-delovna srečanja – Társalgási és munka jellegű összejövetelek

Namen:

* Starši sodelujejo pri življenju oddelka,

– igralno popoldne,

– delavnice s starši,

– skupna telovadba,

– izvedba dejavnosti (predstavitev poklicev),

– predstavitev zaključene teme (otroci predstavijo staršem svoja pridobljena spoznanja in znanja, izkušnje ter izdelke).

Čas:

* po dogovoru skladno z načrtovanimi dejavnostmi in prazniki

(igralno popoldne, delavnice s starši, skupna telovadba, izvedba dejavnosti, predstavitev zaključene teme),

Prostor: * vrtec z okolico,
Nosilci: * strokovni delavci oddelka.


SKUPNA TELOVADBA – KÖZÖS TORNA

Namen: Spodbujanje medsebojnega sodelovanja,
Čas: – zima, pomlad,
Prostor: – šolska telovadnica, dvorišče vrtca,
Nosilec: – vzg. Marjana Gjergjek


PRAVLJICA ZA OTROKE IN STARŠE – MESE GYEREKEKNEK ÉS A SZÜLŐKNEK

Namen: – S staršem doživeti čar pravljice – átélni a mese varázsát a szülővel,
Čas: – december, april
Kraj: – DOŠ Dobrovnik; knjižnica – KÁI Dobronak,
Nosilci: – vzg. Jasna Milanovič in Ksenija Varga Zadravec

DEJAVNOSTI V NARAVI – POHODI –

TEVÉKENYSÉGEK A TERMÉSZETBEN – GYALOGTÚRÁK A SZÜLŐKKEL

Namen:

–   Pohod po vasi DOBROVNIK,

– otrok ob pomoči starša premaga dolžino pohoda,

– navajanje otrok na obnašanje v naravi,

– druženje otrok s starši in vzgojitelji,

– sodelovanje v skupini,

Čas: – oktober 2015 in maj 2016
Kraj: – Dobrovnik z okolico,
Nosilci: – strokovni delavci oddelka 4 – 6 let.

Skupne aktivnosti in praznovanja vrtca – Közös tevékenységek és ünneplések az óvodában

POZDRAV JESENI – ŐSZKÖSZÖNTŐ

Namen:

– Otrok doživi praznični prikaz prihoda jeseni ob jesenskih aranžmajih iz

plodov, pridelkov, pogostitvi ter pripravi presenečenja nosilcev naloge.

– Otrok preizkuša svoje gibalne sposobnosti v igrah ob rekvizitih,

pripravljenih iz jesenskih pridelkov in plodov.

– Oboje je združeno z obiskom otrok iz vrtcev Domanjševci, Hodoš,

Števanovci, Prosenjakovci, Turnišče in Kobilje.

Čas: – 25. 9. 2015, dopoldanski čas,
Prostor:

– dvorišče etnografske hiše Dobronoki Györgya v Dobrovniku – Dobronoki  

  György-ház udvarán,

Povabljeni:

– otroci in vzgojitelji vrtcev: Domanjševci, Hodoš, Prosenjakovci, Turnišče

in Kobilje,

Nosilci: – strokovni delavci v sodelovanju z ravnateljico in učitelji šole.


TEDEN OTROKA – GYERMEKHÉT
„ NEKAJ TI MORAM POVEDATI ”

Namen: – Vsakodnevno razveseliti otroke s pestrim programom, dejavnostmi.
Čas: – 5. 10. – 11. 10. 2015
Prostor: – vrtec in   etnografska hiša Dobronoki Györgya –   György-ház
Program:

– játékok,neptánctánc a Györgyház udvarán

– pravljica in pajanje kruha v krušni peči – mese és piritott kenyér

   készítése a kemenceben

– gibalno dopoldne – sportjátékok

– ustvarjalne delavnice na dvorišču vrtca – kézművesmunkák az udvaron-

   pajtában

– obisk 1. razreda in svečana pogostitev – az elsősök vendéglátása, közös

játékok

Nosilci:

– strokovni delavci po posameznih dnevih – a szakmai dolgozók

  csoportonként

PRIHOD DEDKA MRAZA – A TÉLAPÓ LÁTOGATÁSA

Namen: – Otroci so deležni obdaritve dedka Mraza,
Čas: – sredina decembra 2015,
Nosilci: – vsi zaposleni vrtca,
Kraj: – v prostorih vrtca,
Udeleženci: – otroci in zaposleni vrtca.


PUSTOVANJE – FARSANGOLÁS

Namen:

– Seznanjanje otrok s tradicijo pustovanja in njenim pomenom,

organizacija pustnega rajanja v vrtcu in pustne povorke po ulicah

Dobrovnika.

Čas: – 9. 2. 2016,
Kraj: – vrtec in okolica,
Nosilci: – strokovni delavci oddelka 4 – 6 let


OBISK BABIC IN DEDKOV V VRTCU – NAGYSZÜLŐK AZ ÓVODÁBAN

V družbi, v kateri število starejših hitro narašča, pomeni aktivno staranje tudi solidarnostno vez med generacijami. Ker se dedki in babice naših varovancev radi vključujejo v dejavnosti vrtca, bomo socialni čut in vrednote medsebojnega spoštovanja uvajali že med najmlajše.

Namen: – Prijetno druženje s starimi starši,
Čas: – marec 2016,
Nosilci: – vzgojiteljici oddelka 1 – 3 let,
Kraj: – vrtec
Udeleženci: – stari starši, otroci in zaposleni vrtca.


DAN DRUŽINE IN MEDNARODNI DAN KNJIGE ZA OTROKE – A CSALÁDOK NAPJA

Namen:

– Otroci spoznajo, da morajo vsi v določeni družbi pomagati in sodelovati,

– srečanje družin,

Čas: – 2. 4. 2016,
Kraj: – prostori vrtca,
Nosilci: – strokovni delavci in otroci,
Udeleženci: – otroci, starši ter strokovni delavci vrtca.