Skoči na glavno vsebino

Knjižnica – Könyvtár

Na šoli deluje šolska knjižnica za učence in strokovna knjižnica za pedagoške delavce.

VIZIJA ŠOLSKE KNJIŽNICE – AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR VIZIÓJA:

  • Izpostaviti vlogo knjižnice kot osrednjega knjižnično-informacijskega centra šole – priprava različnih projektov, priprava različnih prireditev, srečanj, dejavnosti v knjižnici.
  • Knjižnični fond obogatiti s kvalitetno leposlovno, poučno in strokovno literaturo v slovenskem in madžarskem jeziku ter tujih jezikih in tako poglabljati sožitje med narodoma.
  • Uporabnike usposobiti za samostojno iskanje gradiva in informacij ter jih na ta način pripraviti za uspešnejše in učinkovito iskanje knjižničnega gradiva v drugih knjižnicah.
  • Igrati pomembno vlogo pri strategiji razvoja pismenosti, vidno vplivati tudi na otrokov socialni in kulturni razvoj.
  • Vključevati in povezovati svoje dejavnosti z ostalimi aktivnostmi šole, postati osrednji multimedijski in informacijski center šole.

Šolska knjižnica je v celoti v sistemu COBISS3- vzajemnega kataloga.

Knjižnica ima ustrezno leposlovno in strokovno gradivo, gradivo v tujih jezikih, ki se poučujejo na šoli, ustrezno referenčno gradivo, strokovno gradivo s področja pedagogike, metodike, didaktike, sociologije, psihologije, bibliotekarstva in informacijskih znanosti ter strokovno, pedagoško in poljudnoznanstveno periodiko za otroke in mladino.

Knjižnica je za uporabnike šole odprta od 7.00 do 13.30 ure. Na šoli poteka računalniška izposoja knjižničnega gradiva.                                                                                  

Uporabniki šolske knjižnice si lahko izposojajo na dom knjige razen referenčnih knjig-enciklopedije, leksikonov in slovarjev. Ostalo knjižno gradivo (CD, DVD, avdio in videokasete, časniki in revije) je namenjeno izposoji in uporabi pri pouku in se uporabnikom izposoja čitalniško oz. le izjemoma.

V sklopu knjižnice se izvajajo tudi knjižnična informacijska znanja.

Cilji in vsebine knjižničnih informacijskih znanj zajemajo obdobje od 1. do 9. razreda osnovne šole. Njihovemu izvajanju so namenjene štiri pedagoške ure letno, kar pomeni 36 pedagoških ur v devetih letih šolanja. Vsebine in cilji tematskih sklopov se nadgrajujejo od 1. do 9. razreda osnovne šole. Knjižnična informacijska znanja izvajajo strokovni knjižnični delavci skupaj z učitelji drugih predmetnih področij.

Kiemelni a könyvtár szerepét az iskola központi könyvtáraként és információs központjaként – különféle projektek előkészítése, különféle rendezvények, találkozók, tevékenységek szervezése a könyvtárban.

• A könyvtári alap gazdagítása szlovén, magyar és idegen nyelvű, minőségi irodalmi, oktatási és szakmai irodalommal, és ezáltal a nemzetek közötti együttélés elmélyítése.

• A felhasználókat arra kell képezni, hogy önállóan keressenek anyagot és információt, és ezáltal felkészítsék őket a könyvtárak anyagának sikeresebb és hatékonyabb keresésére más könyvtárakban.


• Fontos szerepet játszani az írás-olvasás fejlesztésének stratégiájában, láthatóan befolyásolni a gyermek társadalmi és kulturális fejlődését.

• Bekapcsolni és összekötni a tevékenységeiket más iskolai tevékenységekkel, hogy az iskola központi multimédia és információs központja legyen.

Az iskolai könyvtár teljes egészében a COBISS3 kölcsönös katalógus rendszerben található.

A könyvtár rendelkezik megfelelő irodalmi és szakmai anyaggal, az iskolában tanított idegen nyelvekhez szükséges anyagokkal, releváns referenciaanyagokkal, a pedagógia, a módszertan, a didaktika, a szociológia, a pszichológia, a könyvtáros és az informatika területén található szakmai anyagokkal, valamint a gyermekek és az ifjúság számára készült szakmai, pedagógiai és népszerű tudományos folyóiratokkal.

A könyvtár reggel 7 és 13.30 óra között tart nyitva az iskolai kölcsönzők számára. A könyvtári anyagok számítógépes kölcsönzése az iskolában történik.

Az iskolai könyvtár használói csak könyveket kölcsönözhetnek – a referencia könyveket, enciklopédiákat, lexikonokat és szótárakat pedig nem. Egyéb könyvanyagokat (CD-ket, DVD-ket, hang- és videokazettákat, újságokat és magazinokat) az osztályban történő felhasználásra szánnak, és csak kivételesen kölcsönöznek elvitelre a felhasználóknak.

A könyvtári információs készségek a könyvtáron belül is megvalósításra kerülnek.

A könyvtári információs ismeretek céljai és tartalma az általános iskola 1. és 9. osztálya közötti időszakra terjed ki. Évente négy pedagógiai órát szánnak megvalósításukra, ami 36 pedagógiai órát jelent az iskoláztatás kilenc éve alatt. A tematikus szakaszok tartalmát és céljait korszerűsítik az általános iskola 1. osztályától a 9. osztályig. A könyvtári információs ismereteket hivatásos könyvtárosok nyújtják más tantárgyak tanáraival együtt.

Dostopnost