Kontakt:02/578-84-30
 

Knjižnica

DELOVANJE KNJIŽNICE – A KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSE

knjiznica

Vizija šolske knjižnice – Az iskolakönyvtár vizíója

  • Izpostaviti vlogo knjižnice kot osrednjega knjižnično-informacijskega centra šole –izvajanje različnih projektov, priprava različnih prireditev, srečanj, dejavnosti v knjižnici.
  • Knjižnični fond obogatiti s kvalitetno leposlovno, poučno in strokovno literaturo v slovenskem in madžarskem jeziku ter tujih jezikih in tako poglabljati sožitje med narodoma.
  • Uporabnike usposobiti za samostojno iskanje gradiva in informacij ter jih na ta način pripraviti za uspešnejše in učinkovito iskanje knjižničnega gradiva v drugih knjižnicah.
  • Igrati pomembno vlogo pri strategiji razvoja pismenosti, vidno vplivati tudi na otrokov socialni in kulturni razvoj.
  • Vključevati in povezovati svoje dejavnosti z ostalimi aktivnostmi šole, biti osrednji multimedijski in informacijski center šole.

Knjižničarka je delo opredelila po naslednjih dejavnostih: interno bibliotekarsko delo (nabava in obdelava knjižničnega gradiva, odpis in izločanje, ureditev in strokovna postavitev gradiva, izposoja knjižnega gradiva), pedagoško delo (individualno in skupinsko delo z uporabniki), ostale dejavnosti ( razstave, dnevi dejavnosti, …), sodelovanje z zunanjimi institucijami. Z letno pripravo so načrtovane tudi ure knjižnično-informacijskih znanj v vseh razredih. O novostih bo redno informirala strokovne delavce na šoli.