Kontakt:02/578-84-30
 

Ravnateljica- Igazgatónő

Milena Ivanuša, prof. razrednega pouka

Pedagoški vodja in poslovodni organ šole je ravnateljica. Pristojnosti ravnateljice so:

 • organizira, načrtuje in vodi delo šole,
 • pripravlja program razvoja šole,
 • pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovorna za njegovo izvedbo,
 • odgovorna je za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,
 • vodi delo učiteljskega zbora,
 • oblikuje predlog nadstandardnih programov,
 • spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
 • organizira mentorstvo za pripravnike,
 • prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev in učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
 • predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,
 • odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
 • spremlja delo svetovalne službe,
 • skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
 • obvešča starše o delu šole in o spremembah pravic in obveznosti učencev,
 • spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev,
 • skupaj z učiteljskim zborom odloča o vzgojnih ukrepih,
 • zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
 • zastopa in predstavlja šolo in je odgovorna za zakonitost dela,
 • določa sistemizacijo delovnih mest,
 • odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
 • skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo,
 • je odgovorna za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji šole in
 • opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.

Ravnateljica lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v času odsotnosti pisno pooblasti delavca šole.