Kontakt:02/578-84-30
 

Svet zavoda – Iskola Tanácsa

Svet zavoda  – Az iskola tanácsa

Člani sveta šole so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani največ dvakrat zaporedoma. Mandat staršev je povezan s statusom učenca v šoli. Svet šole ima enajst članov ter odloča z večino glasov vseh članov.

V šolskem letu 2019/2020 ga sestavljajo:

 1. Predstavniki občine (trije predstavniki):
 • Mojca Rožman Nagy,
 • Brigita Klujber,
 • Franc Car (predstavnik Madžarske narodne samoupravne skupnosti/ Dobronak Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség).
 1. Predstavniki zavoda (pet predstavnikov):
 • Anica Matjašec (šola),
 • Olga Bogdan (šola),
 • Mimi Trajber Činč (šola),
 • Jožica Vuk (šola),
 • Ksenija Varga Zadravec (vrtec).
 1. Predstavniki staršev (trije predstavniki):
 • Simona Glavač (šola),
 • Romana Černi Sep (šola),
 • Urška Horvat Ritlop (vrtec).

Svet zavoda:

 • predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti,
 • daje mnenja in predloge o posameznih vprašanjih,
 • sprejema pravila in druge splošne akte šole,
 • sprejema letni delovni načrt šole in poročilo o njegovi izvedbi,
 • obravnava letno poročilo o vzgojni in izobraževalni problematiki, letna finančna in zaključna poročila,
 • sprejema finančni načrt in sprejema zaključni račun šole,
 • skrbi za udejstvovanje sodobnih pobud kvalitetnejšega vzgojno-izobraževalnega dela,
 • skrbi za uveljavljanje šole v okolju in njeno povezovanje z okoljem,
 • skrbi za ohranjanje materialnega standarda šole in vrtca,
 • ugotavlja delovno uspešnost ravnateljice,
 • imenuje in razrešuje ravnateljico,
 • razpisuje volitve predstavnikov v Svet zavoda,
 • opravlja druge naloge, ki so določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi in pravili ter drugimi akti šole.