Skoči na glavno vsebino

Svet zavoda – Iskola Tanácsa

Člani sveta šole so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani največ dvakrat zaporedoma. Mandat staršev je povezan s statusom učenca v šoli. Svet šole ima enajst članov ter odloča z večino glasov vseh članov.

Svet zavoda:

 • predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti,
 • daje mnenja in predloge o posameznih vprašanjih,
 • sprejema pravila in druge splošne akte šole,
 • sprejema letni delovni načrt šole in poročilo o njegovi izvedbi,
 • obravnava letno poročilo o vzgojni in izobraževalni problematiki, letna finančna in zaključna poročila,
 • sprejema finančni načrt in sprejema zaključni račun šole,
 • skrbi za udejstvovanje sodobnih pobud kvalitetnejšega vzgojno-izobraževalnega dela,
 • skrbi za uveljavljanje šole v okolju in njeno povezovanje z okoljem,
 • skrbi za ohranjanje materialnega standarda šole in vrtca,
 • ugotavlja delovno uspešnost ravnateljice,
 • imenuje in razrešuje ravnateljico,
 • razpisuje volitve predstavnikov v Svet zavoda,
 • opravlja druge naloge, ki so določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi in pravili ter drugimi akti šole.

Az Intézet Tanácsa

Az Intézet Tanácsának tagjait négy évre nevezik ki vagy választják meg, és egymás után legfeljebb kétszer nevezhetők újra. A szülők megbízása összefügg a tanuló iskolai státusával. Az Intézet Tanácsának tizenegy tagja van, és az összes tag többségi szavazatával dönt.

Az Intézet Tanácsa:

 •  javaslatot tesz az alapítónak a tevékenységek megváltoztatására és kiterjesztésére,
 • véleményeket és javaslatokat ad egyes kérdésekben,
 • elfogadja az iskola szabályait és egyéb általános aktusait,
 • elfogadja az iskola éves munkatervét és annak végrehajtásáról szóló beszámolóját,
 • megvitatja az oktatási kérdésekről szóló éves beszámolóját, az éves pénzügyi és zárójelentéseket,
 • elfogadja a pénzügyi tervet és az iskola zárszámadását,
 • gondoskodik a jobb oktatási munka modern kezdeményezéseinek megvalósításáról,
 • gondoskodik az iskola környezetben való érvényesítéséről és a környezettel való kapcsolatáról,
 • gondoskodik az iskola és az óvoda tárgyi színvonalának fenntartásáról,
 • tudomásul veszi az igazgató munkáját,
 • kinevezi és felmenti az igazgatót,
 • kiírja az Intézet Tanácsának képviselőinek megválasztását,
 • kivitelez a törvényben vagy az alapító okiratban, valamint az iskola szabályzatában és egyéb aktusaiban meghatározott egyéb feladatokat.
Dostopnost