Kontakt:02/578-84-30
 

Svetovalna služba-Az iskola tanácsadó szolgálata

Na šoli deluje šolska svetovalna služba, ki svetuje otrokom, učencem, staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela, poklicnega svetovanja in nadaljnjega razvoja šole. V svetovalni službi je zaposlena socialna delavka Suzana Urisk – tri dni v tednu oz. 60 %, obvezo dopolnjuje na DOŠ Genterovci.

Suzi1

Dosegljiva je na telefon 578 90 88 in na elektronsko pošto suzana.urisk@guest.arnes.si. Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.  Šolska svetovalna služba spremlja razvoj učencev od vstopa v osnovno do vpisa v srednjo šolo. Skupaj s starši, učitelji in vodstvom šole deluje timsko  ali individualno ter pokriva naslednja področja dela:

 • vpis in spremljanje šolskih novincev;
 • koordinacija in izvajanje  skupinskih in individualnih oblik  pomoči ter svetovanje pri reševanju razvojne, psihološke, pedagoške in socialne problematike učencev;
 • koordinacija in izvajanje postopkov usmerjanja učencev s posebnimi potrebami;
 • koordinacija dela z nadarjenimi učenci;
 • poklicno svetovanje, vpis  v srednje šole in štipendiranje;
 • pomoč v socialno-ekonomskih stiskah;
 • preventivne dejavnosti;
 • pedagoško-posvetovalno delo z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja šole in opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela;
 • spremljanje in analiza učnega uspeha in vzgojne problematike;
 • administracija – urejanje in pošiljanje šolske dokumentacije;
 • sodelovanje z zunanjimi ustanovami (CSD, ZD, ZRSZŠ, …).

Šolska svetovalna služba je namenjena učencem, staršem in učiteljem.

ODKRIVANJE IN DELO Z NADARJENIMI UČENCI

Na naši šoli namenjamo posebno skrb tudi nadarjenim učencem.Postopek odkrivanja se začne z evidentiranjem tistih učencev v tretjem razredu, ki po mnenju učiteljev izkazujejo nadarjenost na določenem področju (kriteriji). V četrtem razredu se evidentirane učence v soglasju s starši testira z dvema psihološkima testoma, svojo oceno pa ob pomoči ocenjevalne lestvice podajo tudi učitelji, ki učenca poučujejo. Če učenec izpolni enega od kriterijev, ga učiteljski zbor potrdi kot nadarjenega učenca. Za takšnega učenca se potem pripravi individualizirani program (IP) dela, ki vključuje oblike diferenciacije in prilagoditve v okviru pouka, in dejavnosti, ki se jih učenec udeleži v času izven rednega pouka. Pri pripravi programa sodeluje učenec in starši. IP se pripravi vsako šolsko leto.Postopek odkrivanja nadarjenih učencev se lahko izvede tudi v višjih razredih, če učitelji menijo, da nekdo, ki še ni potrjen kot nadarjen učenec, izkazuje značilnosti nadarjenih otrok.V prvi triadi poteka delo z nadarjenimi učenci predvsem v okviru matičnega razreda v oblikah notranje diferenciacije pouka. V drugi in tretji triadi pa se delo z nadarjenimi razširi tudi nekatere druge oblike, ki se večinoma organizirajo v okviru fleksibilne in zunanje diferenciacije, v okviru interesnih dejavnosti, projektov ipd.V tem šolskem letu je na šoli 9 nadarjenih učencev, v postopku identifikacije so še 4 učenci. Z njimi bomo nadaljevali z naslednjimi aktivnostmi:

 • za učence, ki želijo svoje znanje poglobiti in razširiti, bo pri posameznih predmetih organiziran dodatni pouk;
 • učenci se bodo pripravljali na tekmovanja, raziskovali in se učili samostojnega učenja, načrtovanja dela ter skupinskega sodelovalnega učenja;
 • svoje sposobnosti in interese bodo učenci razvijali v okviru dejavnosti, ki so opredeljene v individualnem načrtu dela z nadarjenim učencem;
 • pri obogatitvenem programu (sobotne šole, kreativne delavnice) sodelujemo s sosednjima šolama, te dejavnosti organiziramo skupaj:
  • oktober 2016 – Razstava izdelkov  v Ocean Orchids (DOŠ Dobrovnik);
  • oktober 2016 – ekskurzija (DOŠ Dobrovnik);
  • februar 2017 – sobotna šola (DOŠ Genterovci);
 • povezovali se bomo s starši, saj je za otroka  nujno potrebna njihova podpora in sodelovanje ter z zunanjimi strokovnjaki, ki nam bodo pri tem delu v pomoč, vsi strokovni delavci bomo usmerjeni v doseganje višjih ciljev in standardov znanja za učence, ki zmorejo več.

 UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI

Delo z učenci s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenimizvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (DSP), ki jo izvajajo učitelji, specialni pedagog Lea Horvatič in surdopedagog Metka Kulčar, delo pa koordinira Suzana Urisk, socialna delavka.Za učence s posebnimi potrebami z odločbo o usmeritvi strokovna skupina pripravi individualiziran program. V njem so zapisani cilji, ki jih pri otroku v tekočem šolskem letu razvijamo, opredeljene pa so tudi prilagoditve oblik dela, časovne razporeditve pouka, prilagoditve prostora,  preverjanja in ocenjevanja znanja, prilagoditve organizacije ter prilagoditve napredovanja in prehajanja med programi. Nosilec individualiziranega programa je razrednik. Strokovna skupina se za vsakega učenca sestane vsaj 3-krat letno, program evalvira in ga po potrebi dopolni ter spremeni.V šolskem letu 2015/16 je na šoli 7 učencev s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v prilagojeno izvajanje programa z dodatno strokovno pomočjo. Učencem je zagotovljenih skupaj 15 ur DSP, ki jo 12 ur izvaja specialni pedagog in 3 ure surdopedagog ter 8 ur UP, ki jo izvajajo učitelji. 2 učenca sta v postopku usmerjanja.Vzgojno – izobraževalno delo z otroki s posebnimi potrebami na šoli redno spremljamo, timsko usklajujemo, evalviramo, v proces dela pa aktivno vključujemo tudi starše. Učenci z učnimi težavami, so učenci z zmernimi učnimi težavami. To so učenci, ki ne potrebujejo zelo intenzivnih oblik pomoči (več kot eno uro na teden) in zelo specifičnih oblik pomoči (kot je npr. disleksija). Po Zakonu o OŠ se izobraževanje učencev z učnimi težavami izvaja tako, da jim šola prilagodi metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči (2 učenca).

POKLICNA ORIENTACIJA

Ena izmed nalog OŠ je, da vsakemu učencu, ki se pripravlja na nadaljnje izobraževanje in vstop v svet dela pomaga. Šola to nalogo prevzema znotraj poklicne orientacije, v kateri sodelujejo vsi strokovni delavci. Cilj aktivnosti je učencem pomagati pri odgovorni odločitvi, o njihovi poklicni poti. V proces poklicne orientacije so vključeni učenci, učitelji, starši. Koordinator in izvajalec aktivnosti je šolska svetovalna služba.V okviru poklicne orientacije na šoli se povezujemo tudi z zunanjimi institucijami (Zavod za zaposlovanje, srednje šole, Pomurska gospodarska zbornica, …).Program poklicne orientacije, ki ga izvajamo, zajema številne dejavnosti za učence in starše:Dejavnosti za starše:

 • roditeljska sestanka,
 • september: izbira poklica, poklicni interes, predstavitev srednješolskih programov, novosti, naše aktivnosti, informacije na spletu,- januar/februar: razpis, omejitev vpisa, izbirni postopek, štipendiranje,
 • individualni svetovalni razgovori s šolsko svetovalno delavko in razredničarko,
 • CIPS – obisk centra za informiranje in poklicno svetovanje,
 • informativna dneva v mesecu februarju; obisk srednje šole – učenec in starši.

Dejavnosti za učence:

 • ponovitev dejavnikov izbire poklicne poti,
 • Poklicni kažipot – spletna stran za oblikovanje poklicnih in izobraževalnih ciljev učencev v osnovni šoli,
 • delo na računalniškem programu »Kam in kako«,
 • razredniške ure – informiranje o sistemu šolanja, možnostih, zahtevnostjo srednjih šol, predmetniki ipd.,
 • izpolnjevanje vprašalnika o poklicni poti,
 • individualni razgovori z učenci,
 • informativna dneva na srednjih šolah,
 • izpeljava postopka prijavljanja za VPIS v srednje šole,
 • pomoč učencem pri morebitnih preusmeritvah,
 • TRŽNICA POKLICEV

 Glede na interes učencev, se bomo udeležili pomladnega sejma gradbeništva, energetike, komunale in obrti v Gornji Radgoni. 

ŠOLSKA PREHRANA, SUBVENCIJE

Šola pripravlja in ponuja obroka šolske prehrane, to sta malica in kosilo. Starši/skrbniki se s prijavo učenca na šolsko prehrano in podpisom pogodbe o uresničevanju medsebojnih pravic in obveznosti med šolo in starši  prostovoljno odločijo, katere obroke šolske prehrane bodo za svoje otroke naročili.

Subvencija šolske prehrane je upravičencu priznana na podlagi veljavne odločbe o pravici do otroškega dodatka. Osnova bo torej prijava učenca na šolsko prehrano na šoli in veljavna odločba o pravici do otroškega dodatka, zato preverite veljavnost le-te.

Do subvencije malice so upravičeni učenci v družinah, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ne presega 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Do subvencije kosila so upravičeni učenci v družinah, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku znaša:

 • do 18 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – subvencija pripada v višini cene kosila;
 • nad 18 % do 30 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – subvencija pripada v višini 70 % cene kosila;
 • nad 30 % do 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – subvencija pripada v višini 40 % cene kosila.

PROAKTIVNE IN PREVENTIVNE DEJAVNOSTI

Proaktivne in preventivne vzgojne dejavnosti naše šole izhajajo iz vrednot, vzgojnih načel, vizije naše šole in ciljev osnovne šole ter potreb naših učencev, staršev in okolja. Z načrtovanjem in izvajanjem teh dejavnosti želimo oblikovati takšno šolsko okolje, v katerem bi učenci uspešno zadovoljevali temeljne telesne, duševne, socialne in duhovne potrebe, kjer bi razvijali pozitivno samopodobo, samostojnost in čut za odgovornost.Tematsko usmerjene vzgojne dejavnosti šola izvaja v okviru:

 • ur rednega pouka (ustvarjanje dobre razredne klime in sprotno in učinkovito reševanje problemov, za reševanje težjih problemov povezava s šolsko svetovalno službo);
 • ur razrednih skupnosti oz. šolska skupnost (obravnava vprašanj, povezana s pravicami in dolžnostmi učencev);
 • interesne dejavnosti (kvalitetnega preživljanja prostega časa);
 • dnevi dejavnosti (namenjeni tudi vzgojnim tematikam – Mladost brez droge);
 • projektnega dela (ozaveščanje, razvijanje veščin oz. znanj);
 • skrinjice zaupanja (anonimno reševanje problemov, predlogi, pohvale,…).

Vsako šolsko leto načrtujemo prednostne preventivne dejavnosti za učence, v katere vključujemo tudi zunanje sodelavce:

 • vzgoja za zdravje in  zobno preventivo preko Zdravstvenega doma Lendava,
 • preventivne dejavnosti v sodelovanju s policijo (prometna varnost),
 • preventivne dejavnosti na  področju odraščanja: šolska svetovalna služba in patronažna služba v lokalni skupnosti (npr. motnje prehranjevanja, depresija, droge, spolnost, itd. – izmenjaje vsaka tri leta kot naravoslovni dan, oz. predavanja, delavnice, projekt Brez izgovora Slovenija, … za tretjo triado),
 • poklicno usmerjanje v dogovoru z različnimi poklicnimi profili,
 • varna raba interneta,
 • požarno varnost (PGD Dobrovnik).

DELOVNI ČAS – MUNKAIDŐ

 

Dan/Nap Ura/Óra

ponedeljek – petek

hétfőtől péntekig

7.00 – 15.00

URADNE URE – HIVATALOS ÓRÁK

DOŠ Dobrovnik

Dan / Nap Ura / Óra

ponedeljek

hétfő

7.30 – 15.00

sreda

szerda

7.30 – 15.00

četrtek

csütörtök

7.30 – 15.00

vsak prvi četrtek v mesecu

minden hónap első csütörtökjén

v času govorilnih ur

a fogadóóra ideje alatt