Skoči na glavno vsebino

Vsebina-Program

VSEBINA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA VRTCA

AZ ÓVODA OKTATÓ-NEVELŐ PROGRAMJA

Iz vsebine – Tartalomból

Kurikulum za vrtce razvija in spreminja, pri tem pa upošteva neposredno odzivanje otrok v oddelku, organizacijo življenja v vrtcu ter vpetost vrtca v širše okolje. Temelj koncepta:

– razvoj otrok in učenje v predšolskem obdobju,
– počitek, prehrana in druge vsakodnevne dejavnosti kot element kurikula,
– odnosi med otroki, med otroki in odraslimi v vrtcu, socialno učenje,
– prostor kot element kurikula,
– sodelovanje s starši.

V Kurikulumu za vrtce so prepoznavna:

 • temeljna načela in cilji predšolske vzgoje,
 • teoretična znanja o otrokovem razvoju in učenju,
 • smernice in pogoji za delo,
 • področja dejavnosti z vlogo odraslih.

Programi vrtca vsebujejo cilje in načela Kurikuluma za vrtce.

Programi predšolske vzgoje – Az óvoda programja

V šolskem letu 2015/16 ponujamo naslednje programe:

 1. Dnevni program, ki traja od 6 do 9 ur.

Program je namenjen otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo in zajema vzgojo in

izobraževanje, varstvo in prehrano otrok.

 1. Poldnevni program, ki traja od 4 do 6 ur, vključno s kosilom.

Dejavnosti programa so enake kot v dnevnem programu.

 1. Poldnevni program, ki traja od 4 do 6 ur brez kosila.

Vključuje dejavnosti za otroke od četrtega leta starosti do vstopa otrok v šolo, kjer so zagotovljeni vzgoja in izobraževanje, varstvo otrok in delna prehrana.

Kurikulum za vrtce predstavlja potek življenja in dela v vrtcu. Zajema področja naslednjih dejavnosti: gibanja, jezika, umetnosti, družbe, narave in matematike. Dejavnosti so prilagojene razvojni stopnji otrok.

Az óvodai kurrikulum meghatározza az óvodai életet és munkát. A következő tevékenységeket tartalmazza: testmozgás, nyelv, művészet, társadalom, természet és matematika. A tevékenységek a gyermekek fejlődési szintjének megfelelőek.

 

DEJAVNOSTI – TEVÉKENYSÉGEK

 

CILJI – CÉLOK

 

 

 

GIBANJE – TESTMOZGÁS

 

Omogočanje in spodbujanje gibalnih dejavnosti, pridobivanje zaupanja v svoje telo in razvoj gibalnih sposobnosti:

–        športni dopoldnevi,

–        sodelovanje v programu »Mali sonček«,

–        talne gibalne igre,

–        orientacijski pohod s starši,

–        izleti, akcije z EKO cilji in vsebinami.

Lehetové tenni és ösztönözni a gyermekek mozgástevékenységét, a sajat test tudatosítása és a mozgásélmény átélése:

–        sétál a közeli környezetbe,

–        részt vesz különbző gyalogtúrákon,

–        tájékozódó kirándulásokon vesz részt,

–        alkotóan mozog zenekiséret mellett, énekes játékokat hajt végre.

 

 

 

 

 

 

DRUŽBA – TÁRSADALOM

 

 

Oblikovanje osnovnih življenjskih navad. Doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so otroku dane enake možnosti za vključevanje v dejavnosti in vsakdanje življenje:

–        praznovanje rojstnih dni in drugih priložnostnih dogodkov ter praznikov,

–        obeležja ekoloških dni v letu,

–        sodelovanje s starši,

–        obiski v šoli,

–        spoznavanje ljudskega izročila – zunanji izvajalci,

–        povabila dedkov in babic.

Az óvoda olyan környezetként való átélése, melyben egyforma lehetőségek vannak a tevékenységi formakra és a napi életbe való bekapcsolodásra, nemre, testi és szellemi képességekre, nemzeti hovatartozásra, kulturális örökségre, hitvallásra:

–        a szülőkkel való közreműködés,

–        iskolailátogatás,

–        különböző ünnepségeken való résztvétel,

–        a hagyományokat ápolása.

 

 

 

 

 

 

UMETNOST – MŰVÉSZET

 

Odkrivanje in negovanje specifičnih umetniških sposobnosti in nadarjenosti:

–        spoznavanje z instrumenti, njihovo izdelovanje, igranje,

–        dejavnosti v muzeju »Dobronoki Györgya«,

–        izdelovanje izdelkov iz odpadnih materialov,

–        umetniške delavnice otrok s starši,

–        plesne in rajalne igre,

–        ogled lutkovnih in gledaliških predstav,

–        sodelovanje na likovnih natečajih in v projektih.

Fejlesztjük az alkotókészséget és a sajátos művészi képességet:

–        zenés mesét hallgat,

–        rajzol, fest, modellez,

–        részt vesz a bábelőadásokon.

 

 

 

 

 

MATEMATIKA

(v integraciji z drugimi področji)

 

Seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju, doživljanje matematike kot prijetne izkušnje:

–        prvi koraki v svet računalništva,

–        razvijanje matematičnega izražanja,

–        razvijanje matematičnega mišljenja,

–        didaktični programi (Žoge).

A mindennapi eletében matematikával ismerkedik, a matematikai képességét fejlesztheti, kellemes tapasztalatként éli át a matematikát:

–        a matematikai gondolkodásmód fejlesztése,

–        a matematika kellemes trapasztalatként való megélése.

 

 

 

 

 

 

NARAVA 

TERMÉSZET

 

Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave, razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do narave:

–        EKO projekti: voda, zemlja, odpadki,

–        raziskovanje narave, spoznavanje in rokovanje z mikroskopom, lupo, daljnogledom, s fotoaparatom, seznanitev z možnostmi izvajanja dejavnosti,

–        skrb za svoje zdravje – preživljanje prostega časa v naravi, športne aktivnosti, nega zob…

–        sajenje svojih rastlin – nega, spremljanje rasti in razvoja žive narave.

Jóindulatú és felelősségteljes visszony fejlesztését ösztönözzük:

–        részt vesz EKO projektekben,

–        a természetről szóló történeteket hallgat,

–        növényekről gondoskodik,

–        részt vesz a szelektív hulladékgyűjtésben.

 

 

 

 

 

JEZIK 

NYELV

 

Poslušanje, dojemanje, razumevanje in doživljanje jezika. Razvijanje pozitivnega odnosa do slovenske in madžarske literature:

–        pravljice iz naše knjižnice,

–        knjižnična ura v šolski in vaški knjižnici,

–        sodelovanje v CICI veseli šoli,

–        zgodbe in vsebine z EKO tematiko,

–        ogled lutkovnih in gledaliških predstav,

–        sodelovanje z mediji javnega obveščanja (radio, TV).

A saját nyelv és más nyelvek, valamint a saját kultúra és más kultúrák létezésének tudatosítása:

–        különböző irodalmi műfajokat hallgat,

–        fejleszti az előolvasási és írás előtti képességét,

–        részt vesz különböző előadásokon,

–        könyvtárlátogatáson vesz részt.

 

 

Vzgojno-izobraževalne dejavnosti – Nevelési-oktatási tevékenységek

Poleg osnovnih programov se v vrtcu izvajajo:

 1. številne obogatitvene dejavnosti (pustovanje, botra jesen, prvi pomladni dan, praznovanje rojstnih dni, mesec športa, igralne urice…),
 2. praznovanja pomembnih dni (evropski dan brez avtomobila, teden otroka, dan strpnosti, dan žena, dan zdravja…),
 3. dodatne dejavnosti v popoldanskem času (pohodi s starši, srečanja, piknik…).

Navajanje otroka na vrtec pomeni obisk otroka s staršem za krajši čas, z namenom, da otrok in starš spoznata življenje vrtca, vzgojiteljice in novo okolje. Ponujamo ga v mesecu avgustu za otroke, ki kot novinci začnejo obiskovati vrtec v septembru. Z ostalimi starši se dogovarjamo sproti.

Uvajanje otroka se izvaja po uradni vključitvi otroka v vrtec, ko starš prinese tudi zdravniško potrdilo.

 1. a) Obogatitvene dejavnosti v Vrtcu Pikapolonica – gazdagító, tehetségfejlesztő programok

Razvoj specifičnih zmožnosti otrok bo omogočen s pomočjo izvajanja dodatnih obogatitvenih dejavnosti za otroke. Izvajajo jih strokovni delavci vrtca in šole, v času poslovanja vrtca. Otrok se vključi v izbrano dejavnost in jo obiskuje čez celo leto tudi v skladu s svojimi interesi in željami, upoštevaje načelo omogočanja izbire in drugačnosti.

Iz ponudbe v šolskem letu 2015/16:

 • Folklora – Néptánc
 • Pravljično-lutkovne in dramske dejavnosti – Mese- és bábtevékenységek
 • Mali zeliščarji – Kis gyógynövényesek
 • Nemščina za otroke – Német nyelv a gyermekeknek
 • Mali kuharji – Kis szakácsok

A gyermekek sajátos fejlődését a GAZDAGÍTÓ TEVÉKENYSÉGEK kivitelezésével segítjük elő. A tevékenységeket az óvoda és az iskola nevelői vezetik az óvoda munkaideje alatt és a délutáni órákban. Az egész tanévben folyik. A gyermek érdeklődésének és kívánságának megfelelően kapcsolódik be, figyelembe véve a választás lehetőségét és a másságot.

 1. b) Dodatne dejavnosti

Dodatne dejavnosti se izvajajo izven rednega programa in navadno tudi izven poslovnega časa vrtca. Cena teh dejavnosti ni vključena v ceno programa vrtca, ampak jo starši plačajo sami. Organiziramo jih na željo staršev ob zadostnem številu prijav otrok. Izvajajo jih zunanji sodelavci ali strokovni delavci vrtca ter šole. Naša ponudba zajema kulturne predstave.

A BŐVÍTETT TEVÉKENYSÉGEKET az alapprogramokon és a munkaidőn kívül valósítjuk meg. Ezen tevékenységek költségeit nem tartalmazza az óvoda ára, hanem a szülők külön térítik meg.

A szülők kívánságára szervezzük meg ezeket, amennyiben elegendő a jelentkező. Külső munkatársak és az óvoda, valamint az iskola nevelői kivitelezik a programokat.

Kínálatunk: kultúrális jellegű előadások.

 1. c) Dejavnosti za otroke, ki niso vključeni v vrtec

Občasno vključevanje otrok v vrtec je namenjeno spoznavanju in približevanju življenja v vrtcu otrokom, ki vanj niso vključeni. Poteka v obliki skupnih prireditev, praznovanj, predstav in igralnih uric.

Dostopnost