Skoči na glavno vsebino

Šolska skupnost in šolski parlament – Iskolaközösség és parlament

Učenci se za uveljavljanje svojih pravic in interesov oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole. Mentorici sta Olga Tot in Beatrix Fekonja. Predsednica šolske skupnosti je Noemi Magyar.

Šolska skupnost izvaja naslednje naloge:

  • zbira mnenja in predloge oddelčnih skupnosti, ki se nanašajo na program pouka, dneve dejavnosti, ekskurzije, itn.
  • spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev;
  • opozarja na kršitve le teh;
  • organizira šolske prireditve, sodeluje pri drugih aktivnostih šole,
  • načrtuje in organizira skupne akcije;
  • predlaga izboljšave bivalnega okolja;
  • oblikuje predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem;
  • opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.

Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole. Število predstavnikov se določi glede na število oddelkov na šoli, ne more pa biti manjše od 5. Šolski parlament se skliče najmanj dvakrat letno, njegov sklicatelj je ravnatelj. Šolski parlament sprejme letni program dela. Ima mentorico (Beatrix Fekonja, Olga Tot), ki jo je imenovala ravnateljica izmed strokovnih delavcev šole. Učenci v šolskem parlamentu razpravljajo o aktualnih problemih in oblikujejo njihove rešitve. Otroški parlament deluje v obliki zasedanj, ki omogočijo sodelovanje vsem osnovnošolcem. Zasedanja potekajo v razrednih skupnostih in na šolskem parlamentu. V vsaki šoli učenci izberejo delegacijo za občinski otroški parlament. Na občinskem otroškem parlamentu pa zberejo delegacijo za regijski otroški parlament, kjer predstavniki zastopajo interese vrstnikov na državnem otroškem parlamentu, ki poteka v dvorani Državnega zbora v Sloveniji, kjer tudi zberejo temo otroškega parlamenta za naslednje šolsko leto.

Tema otroškega šolskega parlamenta v šolskem letu 2019/2020 je Moja poklicna prihodnost.

Dostopnost