Skoči na glavno vsebino

Učenci s posebnimi potrebami

Delo z učenci s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (DSP), ki jo izvajajo učitelji in specialni pedagog Alisa Sep Krajnc, delo pa koordinira Suzana Urisk, socialna delavka.

Za učence s posebnimi potrebami z odločbo o usmeritvi strokovna skupina pripravi individualiziran program. V njem so zapisani cilji, ki jih pri otroku v tekočem šolskem letu razvijamo, opredeljene pa so tudi prilagoditve oblik dela, časovne razporeditve pouka, prilagoditve prostora,  preverjanja in ocenjevanja znanja, prilagoditve organizacije ter prilagoditve napredovanja in prehajanja med programi. Nosilec individualiziranega programa je razrednik. Strokovna skupina se za vsakega učenca sestane vsaj 3-krat letno, program evalvira in ga po potrebi dopolni ter spremeni.

V šolskem letu 2019/20 so na šoli 3 učenci s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v prilagojeno izvajanje programa z dodatno strokovno pomočjo. Učencem je zagotovljenih skupaj 5 ur DSP, ki jih izvaja specialni pedagog in 3 ure UP, ki jo izvajajo učitelji. 1 učenec je v postopku usmerjanja.

Vzgojno – izobraževalno delo z otroki s posebnimi potrebami na šoli redno spremljamo, timsko usklajujemo, evalviramo, v proces dela pa aktivno vključujemo tudi starše.

Učenci z učnimi težavami, so učenci z zmernimi učnimi težavami. To so učenci, ki ne potrebujejo zelo intenzivnih oblik pomoči (več kot eno uro na teden) in zelo specifičnih oblik pomoči (kot je npr. disleksija). Po Zakonu o OŠ se izobraževanje učencev z učnimi težavami izvaja tako, da jim šola prilagodi metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči (4 učenci).

Dostopnost