Skoči na glavno vsebino

Šolska skupnost učencev – Az iskola tanulóközóssége

Učenci se za uveljavljanje svojih pravic in interesov oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole. Mentorja sta Miha Štampah in Beatrix Fekonja. Predsednica šolske skupnosti je Ana Kovač.

Az osztályközösség jogainak és érdekeinek érvényesítése érdekében a tanulók képviselőik révén egyesülnek az Iskola Tanulóinak Közösségében. A mentorok Štampah Miha és Fekonja Beatrix. Az Iskola Tanulóinak Közösségének elnöke Kovač Ana.

Šolska skupnost izvaja naslednje naloge:

 • zbira mnenja in predloge oddelčnih skupnosti, ki se nanašajo na program pouka, dneve dejavnosti, ekskurzije, itn.
 • spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev;
 • opozarja na kršitve le teh;
 • organizira šolske prireditve, sodeluje pri drugih aktivnostih šole,
 • načrtuje in organizira skupne akcije;
 • predlaga izboljšave bivalnega okolja;
 • oblikuje predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem;
 • opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.

Az iskolai közösség a következő feladatokat látja el:

 • gyűjti a tanszéki közösségek véleményét és javaslatait a tantervhez, tevékenységi napokhoz, kirándulásokhoz stb.
 • figyelemmel kíséri a hallgatók jogainak és kötelességeinek gyakorlását;
 • felhívja a figyelmet ezek megsértésére;
 • iskolai rendezvényeket szervez, részt vesz más iskolai tevékenységekben,
 • közös akciókat tervez és szervez;
 • javasolja a lakókörnyezet javítását;
 • javaslatokat fogalmaz meg dicséretekre, díjakra és elismerésekre a tanulók számára;
 • egyéb feladatokat végez a tanulók megállapodása szerint.
Dostopnost