Skoči na glavno vsebino

Jeziki štejejo – A nyelvek számítanak

Projekt Jeziki štejejo sofinancirata Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Glavni cilj projekta je ugotoviti, kateri dejavniki podpirajo in kateri zavirajo ustvarjanje podpornega učnega okolja za razvoj raznojezičnosti v slovenskem šolskem prostoru. Na podlagi podatkov ciljnih analiz in ugotovljenih spremenljivk bodo nastale smernice, ki bodo pomagale vzpostaviti raznojezičnosti naklonjeno izobraževalno okolje. Raznojezičnosti naklonjeni in njen razvoj spodbujajoči vzgojno-izobraževalni zavodi naj bi v projektu pridobili jezikovno izkaznico.

A projekt legfőbb célja az, hogy megállapítsa, mely tényezők segítik és melyek gátolják a többnyelvűséget (különbözőnyelvűséget) támogató tanulási környezet kialakítását a szlovén oktatási rendszerben. Az adatok elemzése és a megállapított változók alapján irányvonalak keletkeznek majd, amelyek segítenek kialakítani a többnyelvű oktatási környezetet. A többnyelvűséget és annak fejlődését támogató oktató-nevelő intézmények a projektben egy nyelvi igazolványt fognak kapni.

Več informacij/Több információ:

https://www.jeziki-stejejo.si/

Dostopnost