Skoči na glavno vsebino

Narodnostni program – Nemzetiségi program

A DOBRONAKI KÁI VÍZIÓJA: OKTATNI ÉS NEVELNI

A nemzetiségi program az iskola évi tervének a része. A program tevékenységei egybefonódnak és a 2023/2024-es tanévben kitűzött az elsőbbségi és egyéb feladatokból indulnak ki.

Elsőbbségi feladatok/A jelen tanév kiemelt célkitűzései:

 • Biztonságos és támogató tanulási környezet
 • Biztonságosan a  világhálón 
 • Digifenntartó tanár

Fejlesztendő kompetenciák

 • Kommunikációs kompetenciák(anyanyelvi és idegen nyelvi)
 • Tanulási kompetenciák
 • Digitális kompetenciák
 • Személyes és társas kapcsolati kompetenciák
 • Kreativitás és kulturális tudatosság kompetenciái

Egyéb kitűzött feladatok:

 • A szlovén és a magyar nyelv gondozása.
 • Az oktatási munka minőséges teljesítése.
 • Optimális munkaszervezés és a csapat összehangolt működése.
 • Szakemberek oktatása és továbbképzése.
 • Az oktatási munka jó tárgyi feltételeinek és fenntartásának gondozása.
 • A tanulók oktatása a kölcsönös tolerancia és mások iránti tisztelet, a másokkal való együttműködés iránt.
 • A szülőkkel való együttműködés már kialakult formáinak elmélyítése.
 • A tanulók és az iskola minden dolgozójának jóléte.
 • A környezettel való aktív együttműködés.

A MAGYAR NYELV MINT ANYANYELV OKTATÁSA

A magyar nyelv mint anyanyelv tantárgy a muravidéki  kétnyelvű általános iskolákban közismereti tantárgy, amelynek alapvető célja a magyar anyanyelvű tanulók anyanyelvi kifejezőkészségének fejlesztése, az anyanyelvi kultúra és irodalmi műveltség megalapozása és gazdagítása. A tantárgy célja továbbá felkészíteni a tanulókat az anyanyelven való továbbtanulásra, az életehosszig tartó tanulásra, a munkaerőpiacon való eredményes boldogulásra, szükség esetén pályamódosításra.

A tantárgy ápolja és hagyományozza az anyanyelvi örökséget. Tudatosítja a magyar nyelv különleges helyzetét, azt, hogy a magyar nyelv a Szlovén Köztársaságban a Muravidék nemzetiségileg vegyesen lakott területén a szlovén nyelvvel egyenrangú hivatalos nyelv, az itt élő magyarok anyanyelve, a Magyar Köztársaság államnyelve, az Európai Unió egyik hivatalos nyelve.

A nyelvi és irodalmi nevelés a tantárgyon belül szétválaszthatatlan egységben valósul meg a nem művészi és a művészi szövegek befogadása, olvasása, szóbeli és írásbeli alkotása révén.

A tantárgy általános céljai (A magyar nyelv mint anyanyelv tantervéből):

1. A tanulókban erősödik pozitív viszonyuk az anyanyelvükhöz, tudatosulnak bennük az anyanyelv különböző szerepei az élet különböző színterein, külön hangsúllyal az iskolai életben betöltött ismeretszerzési funkción

2. A tanulók különbséget tesznek a köznyelv, illetve a regionális köznyelv, valamint a nyelvjárásuk között.

3. A tanulók elsajátítják a társas-társadalmi tevékenységhez, együttműködéshez szükséges nyelvi és kommunikációs képességeket, a szó- és írásbeli önkifejezés szabályait, a körülményeknek és a mindenkori szituációnak megfelelő kulturált nyelvi magatartást.

4. A tanulók fejlesztik különböző nem művészi szövegek befogadásának és alkotásának készségét.

5. A tanulók irodalmi szövegeket olvasva, azokról beszélgetve, azokat elemezve olvasókká válnak.

A MAGYAR MINT MÁSODIK NYELV OKTATÁSA

A tantárgy keretében nemcsak nyelvet oktatunk, hanem művelt nyelvhasználót nevelünk, aki természetes állapotként éli meg a muravidéki mindennapok nyelvi és kulturális sokszínűségét, és ezáltal toleranciát tanul más nyelvekkel, kultúrákkal és népekkel szemben.

A tantárgy keretében elsősorban kommunikatív nyelvoktatás folyik, a készségterületek hangsúlyos fejlesztésével. Emellett a tanulók betekintést nyernek a magyar irodalomba, kultúrába és történelembe.

A tantárgy általános céljai (A magyar nyelv mint második nyelv tantervéből):

 1. A tanulók pozitív viszonyt alakítanak ki a magyar nemzetiség nyelve és kultúrája iránt.
 2. A tanulók haladó szinten elsajátítják a köznyelvet.
 3. A tanulók elsajátítják a társas-társadalmi tevékenységekhez, elsősorban a mindennapi élethez, a magyar nyelven folyó tanuláshoz szükséges nyelvi kommunikációs képességet, a kulturált nyelvi magatartást.
 4. A tanulók fejlesztik együttműködési készségüket, nyelvtanulási stratégiájukat.
 5. A tanulók magyar irodalmi művekkel ismerkednek, betekintést nyernek a magyar kultúrába.  

A magyar nyelv oktatása osztályokra és évi órakeretre lebontva:

 1.o.2.o.3.o.4.o.5.o.6.o.7.o.8.o.9.o.
MAGYAR NYELV MINT ANYANYELV/ ÓRASZÁM  6  6  6  5  5  5  4  3, 5  4, 5
MAGYAR NYELV MINT MÁSODIK NYELV/ ÓRASZÁM  3  4  4  5  5  5  5  3,5  4,5
MAGYAR NYELV – EGYIDEJŰ ÍRÁS ÉS OLVASÁSTANÍTÁS/ ÓRASZÁM  5  5,5  5  /  /  /  /  /  /

A MAGYAR NYELV MINT TANNYELV ALKALMAZÁSA

A Kivitelezési utasításokkal összhangban az iskola több tantárgy esetében heti egy órában, vagy egy tantárgy keretében az óratervben előírt teljes  óraszámban nyelvi tancsoportokat hozhat létre.

Iskolánkban a 2023/2024–es tanévben a következő tantárgyaknál és osztályokban oktatunk nyelvi tancsoportokban:

OSZTÁLYTANTÁRGYNYELVI TANCSOPORT
4.Természettudomány és technika, MatematikaTeljes óraszámban
5.Természettudomány és technikaTeljes óraszámban
7.Földrajz,  TörténelemTeljes óraszámban
8.Földrajz,  TörténelemTeljes óraszámban
9.Földrajz, TörténelemTeljes óraszámban

 A magyar nyelvi tancsoportokban a tanítás többnyire magyar nyelven folyik (MNY/80, SZNY/20). A tanulók szüleikkel együtt döntenek a nyelvi tancsoportok mellett.

A TANKÖNYVEKKEL TÖRTÉNŐ ELLÁTÁS

A magyar nyelv mint anyanyelv oktatásához szükséges tankönyveket idén is a budapesti Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (1143 Budapest, Szobránc utca 6-8.) biztosítja.

A magyar nyelv mint második nyelv oktatásához a tankönyvek a SzK Oktatási Intézetétől állnak a tanulók rendelkezésére.

Úgy a tanulók, mint a pedagógusok számára a tankönyvcsomagok a Dobronak Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség jóvoltából költségmentesek.

MAGYAR  NYELVI  TOVÁBBKÉPZÉSEK  A  SZK  OKTATÁSI  INTÉZETE  MURASZOMBATI  EGYSÉGE  SZERVEZÉSÉBEN, A MPE–VEL KARÖLTVE

Ssz.A TOVÁBBKÉPZÉS CÍMEPEDAGÓGUS CÉLCSOPORTIDŐPONTHELYSZÍN
  1. 3.dr. Deliága Éva: Mit kezdjünk a gyermeki agresszióval? Megelőzés és hatékony eszköztárbővítésosztálytanítók, magyartanárok ovodapedagógusok, fejlesztő és gyógypedagógusok2023. augusztus  Lendva
  2. 4.dr. Pongrácz Kornélia: Autizmussal élő és ADHD-s gyermekek a köznevelésbenosztálytanítók, magyartanárok ovodapedagógusok, fejlesztő és gyógypedagógusok2023. augusztusLendva
3.Reményi Tamás, gyógypedagógus: „Sokkal jobb rossz gyereknek lenni, mint buta gyereknek! – magatartás és viselkedészavarok kezeléseosztálytanítók, magyartanárok ovodapedagógusok, fejlesztő és gyógypedagógusok2024. január 
4.Kissné Dr. Zsámboki Réka, a soproni Benedek Elek Pedagógiai Kar dékánhelyettese: „A mesterséges intelligencia hatása a tanulási motivációra és a pedagógiai gyakorlatra” (osztálytanítók, magyartanárok ovodapedagógusok, fejlesztő és gyógypedagógusok2024. március 
5.Terepmunka Magyarországon és a Felvidéken – történelem-, földrajz-, biológia-, magyar- és más szakos általános és középiskolai tanárok részéreosztálytanítók, magyartanárok ovodapedagógusok, fejlesztő és gyógypedagógusokIdőpont: 2024. április–május (3 nap) 
6.dr. Gróf Annamária továbbképzése (8 óra) A kétnyelvű gyerekek magyar nyelven történő írástanításának segítéseosztálytanítók, magyartanárok2023. október vége,1. Sz. Lendvai KÁI
7.dr. Gróf Annamária továbbképzése (16 óra) A magyar nyelvű kommunikáció fejlesztése a magyar mint környezetnyelv órákonosztálytanítók, magyartanárok2024. február 
  8. 6.Magyar nyelvi tanulmányi csoportokosztálytanítók, magyartanárok2023. augusztus szeptember  Göntérháza Lendva online

A NEMZETISÉGI PROGRAMOT SEGÍTŐ SZAKKÖRÖK

A magyar identitás megőrzését segítő szakkörök céljai:

 • a magyar nyelv és kultúra ápolása,
 • szellemi, tárgyi és építészeti örökségünk megismerése,
 • az anyanyelven törénő művészi tartalmak befogadása,
 • a magyar néptánc és a magyar zene  elmélyítése,
 • vetélkedőkre, pályázatokra való felkészülés,
 • „szavalói” sikerélmény biztosítása,
 • az olvasóvá nevelés folytatása,
 • könyvtár-használat tanulása,
 • az ünnepélyek verssel, műsorral való támogatása,
 • gyerekek élmény- és fantáziavilágának; tér, forma és színképzetének szabad önkifejezése,
 • különbözõ kézműves technikák megismerése, természetes anyagokkal való munkavégzés, a gyermekek kreatív ötleteinek megvalósítása,
 • a gyerekek kreativitásának, kézügyességének, képzelőerejének fejlesztése,  
 • helyi nemzeti kincsünk feltárása és átmentése (a hetési minták elsajátítása),
 • a gyerekek szöveg-, a beszéd- és a viselkedéskultúrájának fejlesztése.

Külső szakemberek bevonása a szakköri  munkába

Az iskolánkban  folyó  szakköri munkához  továbbra  is igényeljük a külső szakemberek bevonását, melyek biztosításában a lendvai MNMI van segítségünkre.

 • Kardos Endre (népzeneoktatás)
 • Dányi József (citeraoktatás)
 • Horváth Csaba (kézművesség, agyagozás)
 • Toplak Alenka (néptáncoktatás)
 • Hunyadi Péter (népzeneoktatás)
SorszámA SZAKKÖR NEVEVEZETŐ PEDAGÓGUS/SZAKEMBERÉVI ÓRAKERET
1.RajzszakkörŠabjan Betti35  
2.Fazekas szakkörHorváth Csaba Toplak Alenka  30
3.Citera /kis és nagy csoport/Dányi József60
  4.ÉnekkarGyörek Mojca  70
  6.Magyar színházi szakkörŠtampah Miha  30  
7.  Néptánc  Toplak Alenka30
8.NépzeneKološa Tanja Hunyadi Péter30
9.Magyar irodalmi szakkörKološa Tanja Štampah Miha Fekonja Beatrix30 15 30

DOBRONAK KÖZSÉGI MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI NEMZETI KÖZÖSSÉGGEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS:

 • Anyagi támogatás a Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség részéről,
 • Közös rendezvények az iskolában és a község területén,
 • Kézműves műhelymunkák a Dobronoki György-házban,
 • Hímestojás kiállítás.

VETÉLKEDŐK, VERSENYEK ÉS PÁLYÁZATOK  

A magyar jellegű vetélkedők és pályázatok szervezésében továbbra is partnerünk a SzK Oktatási Intézete, az Emberi Errőforrás Minisztériuma a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Magyarország Főkonzulátusa, a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ, a Dobronak Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség, a Muravidéki Pedagógusok Egyesülete, valamint a nemzetiségi sajtó és média.

Valamennyi partnerintézménnyel a jó közreműködést és kapcsolatot a jövőben is szorgalmazzuk.

Ssz.VETÉLKEDŐK  IDŐPONT  HELYSZÍN  
  1.Szúnyogh Sándor fogalmazási verseny2023. október 18.I. sz. KÁI  Lendva
  2.Muravidéki szavalóverseny elődöntő   döntő  2023. október .   2023. 12. 4. és 5.Dobronaki KÁI   Hosszúfalu, faluotthon
  3.Történelmi  vetélkedő  2023. november 14.  Dobronaki KÁI  
  4.  Képzőművészeti pályázat Zala György emlékére   (A LKMNÖK szervezésében)  2023. január  Dobronaki KÁI    
5.Petőfi Sándor tanulmányi verseny   – iskolai  forduló   – országos forduló      2024. február 15.   2024. március 22.      Dobronaki KÁI   Kétnyelvű Középiskola, Lendva
   A MAGYAR NYELV NAPJA  2023. november 10.  Dobronaki KÁI
 József Attila Szavalóverseny2024. márciusLendvai Könyvtár
 „Közlekedő Petőfi” rajz- és kreatív pályázata  2023. szeptember, októberÉpítési és Közlekedési Minisztérium, az Energiaügyi Minisztérium és a Belügyminisztérium 

∗ A tanév közben érkező pályázati felhívásokat utólag csatoljuk a dokumentumhoz.

ALKALMI RENDEZVÉNYEK, MŰSOROK, SZEREPLÉSEK

Az iskola tanulói, valamint a magyar irodalmi szakkör tagjai szerepelnek minden iskolai és helyi rendezvényen. Ilyen jellegű állandó és alkalmi rendezvények:

SorszámRENDEZVÉNYIDŐPONT  HELYSZÍN  
1.Tanévnyitó2023. szeptember 1.  Dobronaki KÁI  
  2.Művelődési Ház megnyító    2023. szeptember 15 .Dobronak, Művelődési ház    
3.Deák- nap2023. októberZsitkóci faluotthon  
4.Idősebb polgárok találkozója  2023. december  Dobronak, Művelődési ház
  5.  Idősebb polgárok találkozója/Télapóvárás  2023. december  Zsitkóci faluotthon   Strehovci,  
6.Dobronak község ünnepe2023. december  Dobronak, Művelődési ház
7.Karácsonyi-évbúcsúztató műsor  2023. december  Dobronaki KÁI  
8.Magyar Kultúra Napja /alkalmi kiállítás/rendhagyó irodalomóra2024. január 22.  Dobronaki KÁI  
  9.    Magyar Nemzeti Ünnep    2024. március 14.    Lendva  
10Magyar Nemzeti Ünnep2024. márciusDobronaki KÁI Dobronak, Művelődési ház  
  11.  Nőnapi ünnepély  2024. március 8.  Dobronak, Művelődési ház
12.Tanévzáró2024. június 24.  Dobronaki KÁI  

A TANULÓK SZÖVEG-, A BESZÉD- ÉS A VISELKEDÉSKULTÚRÁJÁNAK FEJLESZTÉSE:

 • az MMR műsoraiban való közreműködés: Tini express, Kuckó-Mackó
 • Közreműködés a Hidak Regionális Tévéstúdiójával: Pitypang gyermekműsor,
 • Írások, rajzok megjelentetése a Kelepelőben…

TANULMÁNYI KIRÁNDULÁSOK, LÁTOGATÁSOK:

 • alsó tagozat 1-5. oszt: Kis-Balaton, Zalaszabari Kalandpark,  vezető Toplak Alenka és az osztályfőnökök
 • felső tagozat: Balaton, vezető Štampah Miha, Koša Franc és az osztályfőnökök

JUTALOMKIRÁNDULÁS

A magyar jellegű vetélkedők legjobbjai idén is az MNMI jóvoltából könyvutalványban, a felsősök pedig egy jutalomkirándulásban is részesülnek.

A javasolt időpont a 2023/24-es tanévi jutalomkirándulásra 2024. április 19.-20. 

Helyszín: Ópusztaszer, Szeged

NYÁRI TÁBOROK A MNMI SZERVEZÉSÉBEN:

HAGYOMÁNYŐRZŐ TEVÉKENYSÉGEK

Az idei tanévben a hagyományőrző napot osztályonként tevékenységi napok keretében szervezzük meg. A hagyományőrző tevékenységeket a Kézművességek Házában és a Dobronaki György házban bonyolítjuk le az ottani szakemberek segitségével. Bízunk benne, hogy tanulóink számára ismét érdekes és vonzó műhelyfoglalkozásokat sikerül biztosítanunk.

EGYÉB PROGRAMOK (MNMI szervezésében):

EGYÉB PROGRAMOK (saját szervezésben):

 • óber 6. – rendhagyó történelemóra
 • –  rendhagyó irodalomóra

AZ OKTATÁST KIEGÉSZÍTŐ PROGRAMOK

 1. A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség a 2023/24-es tanévben  a következő programokat, tevékenységeket kínálja:
  Sorszám  TEVÉKENYSÉG  IDŐPONT  HELYSZÍN
1.Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére szervezett rendezvény, valamint központi ünnepség  2024. március 14.  Lendva, Színház-és hangversenyterem
  2.ZALA GYÖRGY-EMLÉKNAP  2024. április első fele  Lendva, Színház-és hangversenyterem
  3.KÖLTÉSZET NAPJA (Rendhagyó irodalomóra)  2024. április első fele  Egyeztetés alapján.
 • A 2023/24-es tanévben a tanulók számára törekszünk lehetővé tenni egy bábelőadás bérletes látogatását a dobronaki művelődési házban. Az előadások egyeztetése még folyamatban van.
 • A felső tagozat tanulóinak lehetővé tesszük a magyar bérletes előadások megtekintését a lendvai Színház- és Hangversenyteremben.

2. A Muravidéki Pedagógusok Egyesülete a 2023/2024-es tanévben, a nemzetiségi program keretében, a következő tevékenységeket ajánlja:

Tudástér előadások

1. előadás

Időpont: 2024. január

Reményi Tamás, gyógypedagógus: „Sokkal jobb rossz gyereknek lenni, mint buta gyereknek! – magatartás és viselkedészavarok kezelése (60 perc)

Az előadást két intézményben szeretnénk megvalósítani, ahova a többi intézmény munkatársai is csatlakozhatnak.

2. előadás

Időpont: 2024. március

Kissné Dr. Zsámboki Réka, a soproni Benedek Elek Pedagógiai Kar dékánhelyettese: „A mesterséges intelligencia hatása a tanulási motivációra és a pedagógiai gyakorlatra” (60 perc)

Az előadás két intézményben szeretnénk megvalósítani, ahova a többi intézmény munkatársai is csatlakozhatnak.

3. előadás

Időpont: 2024. április 11., helyszín: Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ

Kiss Dávid, költő: Medvék bolygója – versfelolvasással egybekötött könyvbemutató

 • A könyvbemutató a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ közös szervezésében történik.

AZ ANYAORSZÁGGAL ÁPOLT KAPCSOLATOK

 1. Partneriskolánk:
 2. Apátistvánfalvi Kétnyelvű Általános Iskola,
 3. Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola,
 4. Rédics, Móra Ferenc Általános Iskola,
 5. Budapest, Kőbányai Harmat Általános iskola,
 6. Együttműködési területek: szakmai tapasztalatcsere, közös programok stb…

Dostopnost