Skoči na glavno vsebino

Pouk – Tanítás

pouk

Obseg in razporeditev obveznih vsebin vzgojno-izobraževalnega dela je določen s predmetnikom. Obvezne vsebine, ki jih mora šola izvajati, so določene za posamezno razredno stopnjo in vsebujejo obvezne predmete, dodatni pouk, dopolnilni pouk, naravoslovne dneve, športne dneve, kulturne dneve, tehniške dneve, ure za delo z razredno skupnostjo in tečajne oblike dela. Število ur omenjenih vsebin pa služi za sistemizacijo delovnih mest. Z normativi in standardi v osnovni šoli pa so določeni ostali elementi, ki omogočajo oblikovanje oddelkov in obseg dela učiteljev, strokovnih delavcev in tehničnih delavcev.

Od 1. do 8. razreda bomo izvajali 35 tednov pouka, od tega 3 tedne dnevov dejavnosti, v 9. razredu pa 32 tednov pouka, od tega prav tako 3 tedne dnevov dejavnosti.

Strokovni delavci bodo pri izvajanju pouka in drugih dejavnostih upoštevali predznanje učencev, razvojno stopnjo ter njihove individualne posebnosti. Zato bomo v svoje delo vnašali sodobne in aktivne oblike in metode dela.               

 

Osnovo dvojezičnega osnovnošolskega izobraževanja predstavljajo:

  • prilagojeni predmetnik,
  • prilagojeni učni načrti,
  • jezikovne učne vsebine,
  • ustrezna usposobljenost strokovnih delavcev, ki obvladajo oba učna jezika*,
  • dvojezični učbeniki,
  • dodatna učna sredstva in učila za izvajanje narodnostnega programa,
  • prilagojeni normativi in standardi.

*Metoda vezave jezika na osebo (razredna stopnja) v veliki meri zagotavlja, da sta oba jezika kar se da v enakopravnem položaju in da ne pride do podrejenosti jezika. Pri vezavi jezika na osebo je smiselno vezati slovenski učni jezik na učiteljico, ki poučuje slovenski jezik na obeh ravneh. Enako je pri madžarskem jeziku. V 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju (1. in 2. razred) poteka opisno ocenjevanje znanja, od 3. do 9. razreda pa številčno. Obvestilo o dosežkih dobijo starši v obeh jezikih, slovenščini in madžarščini.

Dostopnost