Skoči na glavno vsebino

Vizija šolske knjižnice – Az iskolakönyvtár vizíója

  • Izpostaviti vlogo knjižnice kot osrednjega knjižnično-informacijskega centra šole – priprava različnih projektov, priprava različnih prireditev, srečanj, dejavnosti v knjižnici.
  • Knjižnični fond obogatiti s kvalitetno leposlovno, poučno in strokovno literaturo v slovenskem in madžarskem jeziku ter tujih jezikih in tako poglabljati sožitje med narodoma.
  • Uporabnike usposobiti za samostojno iskanje gradiva in informacij ter jih na ta način pripraviti za uspešnejše in učinkovito iskanje knjižničnega gradiva v drugih knjižnicah.
  • Igrati pomembno vlogo pri strategiji razvoja pismenosti, vidno vplivati tudi na otrokov socialni in kulturni razvoj.
  • Vključevati in povezovati svoje dejavnosti z ostalimi aktivnostmi šole, postati osrednji multimedijski in informacijski center šole.

V tem šolskem letu je šolska knjižnica v celoti v sistemu  COBISS3- vzajemnega kataloga. Vse dejavnosti so torej vezane na vzajemni katalog: prevzemanje zapisov in zaloga, izposoja domačega gradiva, inventarizacija učbenikov učbeniškega sklada.

Knjižnica ima ustrezno leposlovno in strokovno gradivo, gradivo v tujih jezikih, ki se poučujejo na šoli, ustrezno referenčno gradivo, strokovno gradivo s področja pedagogike, metodike, didaktike, sociologije, psihologije, bibliotekarstva in informacijskih znanosti ter strokovno, pedagoško in poljudnoznanstveno periodiko za otroke in mladino.

Knjižnica je za uporabnike šole odprta od 7.00 do 14.00 ure. Urnik knjižnice visi ob vhodu v šolsko knjižnico.

Na šoli poteka računalniška izposoja knjižničnega gradiva.

Uporabniki šolske knjižnice si lahko izposojajo na dom knjige razen referenčnih knjig-enciklopedije, leksikonov in slovarjev. Ostalo knjižno gradivo (CD, DVD, avdio in videokasete, časniki in revije) je namenjeno izposoji in uporabi pri pouku in se uporabnikom izposoja čitalniško oz. le izjemoma.

V sklopu knjižnice se izvajajo tudi knjižnična informacijska znanja.

Cilji in vsebine knjižničnih informacijskih znanj zajemajo obdobje od 1. do 9. razreda osnovne šole. Njihovemu izvajanju so namenjene štiri pedagoške ure letno, kar pomeni 36 pedagoških ur v devetih letih šolanja. Vsebine in cilji tematskih sklopov se nadgrajujejo od 1. do 9. razreda osnovne šole. Knjižnična informacijska znanja izvajajo strokovni knjižnični delavci skupaj z učitelji drugih predmetnih področij.

Dostopnost